Ga naar inhoud

Bezwaar omgevingsvergunning

Gaan jouw buren binnenkort (ver)bouwen? En ben je het niet eens met hun bouwplannen? Dan is het soms mogelijk om actie te ondernemen. Of je stappen kunt zetten en welke dit zijn, hangt van de situatie af.

Op deze pagina lees je over:

Tip: lees ook hoe het zit met bouwen op de erfgrens.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning werd vroeger ook wel een bouwvergunning genoemd. Als je buren willen bouwen, renoveren of slopen, dan hebben ze alleen in bepaalde gevallen deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als het bestemmingsplan ze hiertoe verplicht. Of als de buren juist iets willen wat helemaal niet in dit bestemmingsplan past. Meer over wanneer je precies een omgevingsvergunning nodig hebt, leggen we je uit in het artikel Wat is een omgevingsvergunning?

Mijn buren hebben geen omgevingsvergunning nodig

In veel situaties mogen je buren zonder omgevingsvergunning (ver)bouwen. Of dit ook voor het bouwplan van jouw buren geldt, kun je controleren via de vergunningcheck op omgevingsloket.nl.

Dit kun je doen

Ben je het oneens met de bouwplannen van je buren en hebben zij geen omgevingsvergunning nodig? Dan kun je geen bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Wat je wél kunt doen is in gesprek gaan met je buren. Je kunt dan aangeven waarom je het oneens bent met hun plannen. Of waarom je last van het (ver)bouwen hebt. Misschien kom je dan samen tot een oplossing.

Kom je er niet uit met de buren, dan kun je mogelijk een mediator of buurtbemiddelaar inschakelen via je gemeente of wijkteam. Dit is een onafhankelijke vrijwilliger die samen met jou en jouw buren op zoek gaat naar een oplossing. Willen je buren niet meewerken? Dan kun je juridische hulp aanvragen.

Mijn buren hebben nog geen omgevingsvergunning aangevraagd

Als je buren wél een omgevingsvergunning nodig hebben, dan kan het zijn dat zij deze nog niet hebben aangevraagd.

Dit kun je doen

In dit geval is het altijd een goed idee om met je buren te gaan praten. Je kunt dan uitleggen waarom je het oneens bent met hun bouwplannen. Soms is een goed gesprek al voldoende om samen tot een oplossing te komen.

Mijn buren hebben een omgevingsvergunning aangevraagd

Hebben je buren een omgevingsvergunning nodig en deze ook al aangevraagd? Dan is je gemeente verplicht om de aanvraag bekend te maken, zodra zij deze ontvangt. Je kunt de bekendmaking meestal lezen op de website van je gemeente of in de plaatselijke krant.

Dit kun je doen

Tegen de aanvraag zelf kun je niets doen. Wel kun je na de bekendmaking van de aanvraag de gemeente alvast een zienswijze sturen. Dit is een brief waarin je aangeeft dat je het oneens bent met de aanvraag van je buren en uitlegt waarom. Bijvoorbeeld omdat je buren zich volgens jou niet aan de wettelijke bouwvoorschriften houden.

De gemeente is niet verplicht om iets met je zienswijze te doen. Maar dat betekent niet dat zij er zeker niets mee zal doen. Of dat het zinloos is om jouw zienswijze af te geven.

Mijn buren hebben al een omgevingsvergunning gekregen

Mogelijk hebben je buren de omgevingsvergunning al aangevraagd én ontvangen. En heb je niet eerder de kans gehad om hierop te reageren. Bijvoorbeeld omdat je de bekendmaking van de gemeente over het hoofd hebt gezien. Of omdat je buren je niet hebben verteld dat ze een omgevingsvergunning gaan aanvragen.

Dit kun je doen

Als de omgevingsvergunning verstrekt is, dan kun je binnen een bepaalde periode bezwaar maken bij de gemeente. Je maakt het bezwaar met een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin je uitlegt waarom je het oneens bent met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Je moet jouw bezwaar indienen binnen 6 weken na de bekendmaking van de vergunning. Doe je dit na die 6 weken, dan ben je te laat en neemt de gemeente jouw bezwaar meestal niet meer in behandeling. Het is dus belangrijk dat je de gemeentelijke bekendmakingen goed in de gaten houdt, zodat je niets mist.

Mijn buren houden zich niet aan de regels

Mogelijk merk je dat je buren zijn begonnen met (ver)bouwen, maar zich niet aan de bouwvoorschriften houden. Zoals de regels die in de omgevingsvergunning staan. Of dat ze zijn gaan bouwen, terwijl ze daar (nog) geen vergunning voor hebben.

Dit kun je doen

Het kan zijn dat jouw buren niet doorhebben dat ze de regels overtreden. Je kunt dit met ze bespreken en proberen samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kun je een brief naar je gemeente sturen. Hierin verzoek je de gemeente om de bouwvoorschriften te handhaven.

De gemeente moet binnen 8 weken na de ontvangst van jouw brief een beslissing maken. Krijg  je binnen deze tijd geen reactie, dan kun je je gemeente in gebreke stellen en daarna om een dwangsom vragen.

Hoe maak ik bezwaar tegen de omgevingsvergunning?

Je maakt bezwaar door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen. Op de website van je gemeente staat hoe je dit indient en aan welke voorwaarden het precies moet voldoen.

Je kunt alleen bezwaar maken onder deze 2 voorwaarden:

  1. Je buren hebben een omgevingsvergunning nodig voor hun bouwplan(nen).

  2. Je bent belanghebbende. Ofwel: je hebt er belang bij dat het bouwplan niet doorgaat of wordt aangepast, omdat dit plan veel nadelen voor je oplevert. Bijvoorbeeld omdat het uiteindelijke bouwwerk jouw uitzicht straks in de weg staat.

Bezwaartermijn omgevingsvergunning

Houd bij het maken van je bezwaar rekening met de bezwaartermijn: je kunt tot 6 weken na het verlenen van de vergunning je bezwaarschrift indienen. Is deze termijn voorbij? Dan neemt de gemeente jouw bezwaar meestal niet meer in behandeling.

Soms geldt er een uitzondering
Het kan zijn dat je het bezwaarschrift op geen enkele manier op tijd had kunnen indienen. Bijvoorbeeld door een fout van de gemeente of door bepaalde persoonlijke omstandigheden. 

Als je buiten jouw schuld om het bezwaar te laat indient, dan kan er sprake zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding. In dit geval is het mogelijk dat de gemeente jouw bezwaar alsnog bekijkt.

Wat zijn goede argumenten voor mijn bezwaar tegen de omgevingsvergunning?

De gemeente kan jouw bezwaarschrift alleen accepteren als je duidelijk uitlegt om welke reden(en) je bezwaar tegen de omgevingsvergunning hebt.

Gegronde redenen voor bezwaar omgevingsvergunning

De gemeente beoordeelt of de redenen voor jouw bezwaar gegrond zijn. Een paar voorbeelden van mogelijk gegronde redenen:

  • De bouwplannen van je buren wijken af van het bestemmingsplan van je gemeente. In het bestemmingsplan staat hoe de grond en gebouwen in je gemeente bebouwd en gebruikt mogen worden. Zo kan het zijn dat je buren een uitbouw willen plaatsen, terwijl dit volgens het bestemmingsplan niet mag. 

  • Je buren houden zich niet aan de wettelijke bouwvoorschriften. Bijvoorbeeld omdat het bouwwerk een gevaar is voor de bewoners en de omgeving. Of omdat de bouw negatieve gevolgen voor je gezondheid heeft.

  • De bouwplannen van je buren wijken af van de gemeentelijke bouwverordening. Dit zijn de regels die je gemeente hanteert voor het (ver)bouwen, het gebruik en het slopen van gebouwen.

  • De bouwplannen van je buren wijken af van de welstandseisen van je gemeente. Bijvoorbeeld omdat de buitenkant van het nieuwe bouwwerk qua kleur, vorm, ontwerp of materiaal niet goed in de omgeving past.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar maak?

Als je bezwaar tegen de omgevingsvergunning van je buren maakt, dan krijg je een uitnodiging voor een hoorzitting. Je hebt dan de kans om je bezwaar mondeling toe te lichten bij een of meerdere medewerker(s) van de gemeente of een bezwaarcommissie. Daarna beslist de gemeente of zij je bezwaar toekent of afwijst.

Situatie 1: je bezwaar wordt toegekend

Krijg je gelijk en accepteert de gemeente jouw bezwaar tegen de omgevingsvergunning van de buren? Dan kan zij bijvoorbeeld besluiten om de vergunning aan te passen. De gemeente kan ook beslissen om de vergunning in te trekken. De bouwplannen van je buren mogen dan dus niet meer doorgaan. Als je buren het hier niet mee eens zijn, kunnen ze bezwaar maken door in beroep te gaan bij de rechter.

Situatie 2: je bezwaar wordt afgewezen

Het kan ook zijn dat de gemeente jouw bezwaar afwijst. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Je kunt dit doen tot 6 weken na het besluit van de gemeente.

Wanneer beslist de gemeente over het bezwaar?

De gemeente moet meestal binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn beslissen of zij jouw bezwaar afwijst of toekent. Als er een adviescommissie is, geldt er een beslistermijn van 12 weken.

In bepaalde gevallen mag de gemeente de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat zij meer informatie van je nodig heeft om een zorgvuldig besluit te kunnen maken.

Beslistermijn voorbij, maar geen reactie?

Als de gemeente zich niet aan de maximale beslistermijn houdt, mag je haar in gebreke stellen. Je doet dit door de gemeente een brief te sturen waarin je laat weten dat de beslistermijn voorbij is. Hier kun je dit formulier van de Rijksoverheid voor gebruiken.

Daarna heb je mogelijk recht op een dwangsom. De gemeente moet je dan een bedrag betalen totdat zij een besluit op jouw bezwaarschrift heeft genomen.

Juridische hulp bij bezwaar bouwvergunning

Wil je jouw bezwaarschrift laten opstellen door een jurist? Of heeft de bouw of verbouwing van jouw buren tot een conflict geleid en kom je hier samen niet uit? Schakel dan juridische hulp in via jouw rechtsbijstandverzekering.

Ben je bij ons verzekerd voor rechtsbijstand, dan kun je direct je zaak melden via de website van Univé Rechtshulp. Onze juristen helpen je graag verder.

Ik ben klant en wil mijn zaak melden