Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid

Ja, u kunt een aanvullende verzekering afsluiten bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waardoor ook de materiële schade aan gehuurde of geleende spullen is verzekerd. Het gaat dan om schade die u toebrengt aan spullen van anderen die u voor bewerking of bewaring in uw bedrijf heeft. Bijvoorbeeld spullen van klanten. Het kan ook gaan om gereedschappen of materialen die u huurt of in bruikleen heeft. Schade aan deze spullen is soms standaard verzekerd en soms optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Informeer ernaar bij uw Univé-adviseur. 

Milieuschade is met uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven maar beperkt verzekerd. Denk aan luchtverontreiniging en schade aan personen door een plotselinge uitstoot. Is er milieuschade omdat de grond al jarenlang vervuild is? Dan is dat niet verzekerd met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wilt u dit risico verzekeren, dan kan dat met de milieuschadeverzekering.

Raakt een medewerker gewond door een ongeluk op het werk? Of wordt hij ziek door het werk? Dan bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan als blijkt dat u aansprakelijk bent. Dit valt onder werkgeversaansprakelijkheid en dit is onderdeel van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ja. Moet u voor uw bedrijf naar het buitenland? Met deze verzekering bent u voor alle bedrijfsactiviteiten verzekerd tegen schadeclaims uit het buitenland. Dit geldt alleen niet voor de Verenigde Staten en Canada. De verzekering geldt standaard binnen heel Europa en alleen voor zakenreizen wereldwijd. Bereken uw premie

Ja, in onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is productaansprakelijkheid standaard meeverzekerd. Schade die uw product veroorzaakt aan anderen is meeverzekerd. Ook schade aan de spullen van anderen is verzekerd. Bereken uw premie

Preventie is heel belangrijk, maar u kunt nooit alle risico's uitsluiten op basis van deze preventie. Aansprakelijkheidsclaims kunnen in sommige gevallen het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen, omdat u dit als bedrijf niet zelf kunt betalen. Hiervoor sluit u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

U kunt allerlei maatregelen nemen om de kans op aansprakelijkheid zo klein mogelijk te houden (bijvoorbeeld via uw leveringsvoorwaarden, uw rechtsvorm, kwaliteitscontroles en dergelijke). Maar het blijft moeilijk zelf alle risico's in te schatten. Doe daarom de online Ondernemersscan of een andere risicoscan. Laat een externe audit van uw onderneming uitvoeren. Een buitenstaander met kennis van het aansprakelijkheidsrecht kan met een frisse blik uw risico’s in kaart brengen en ervoor zorgen dat u op juiste wijze bent beschermd.

Ja, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook dekking voor uitzendkrachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. Dat geldt ook voor familie- en huisgenoten die in uw bedrijf meewerken.

Stel dat u bent gestopt met uw bedrijf en de verzekering is beëindigd. En u krijgt alsnog een aansprakelijkheidsclaim voor schade die is veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering, maar die pas veel later zichtbaar wordt. Dit risico kunt u tegen een eenmalige extra premie meeverzekeren bij beëindiging van de verzekering.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering waarmee u de continuïteit van uw bedrijf verzekert. Als bedrijf bent u aansprakelijk als u of één van uw medewerkers tijdens het werk materiële of fysieke schade toebrengt aan zaken of personen. Lopen andere mensen of andermans spullen schade op door uw bedrijfsactiviteiten en bent u daarvoor verantwoordelijk? Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd en regelen wij de schade als u aansprakelijk bent.

Wordt er schade ontdekt na de ingangsdatum van deze verzekering maar heeft u de werkzaamheden voor de ingangsdatum uitgevoerd? Dan kan dit onder het inlooprisico vallen. Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen? Dan moet u in de drie jaar vóór de ingangsdatum van uw Univé-verzekering ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad voor dezelfde werkzaamheden die u bij Univé heeft verzekerd.

Standaard is uw inlooprisico 3 jaar gratis meeverzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen of zaken verzekerd, maar bent u niet verzekerd tegen zuivere vermogensschade. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals een verkeerd advies. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u wel tegen deze schade. 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch gebeurt het vaak dat er een situatie plaatsvindt waarin u deze verzekering moet afsluiten, bijvoorbeeld als een klant hierom vraagt. Soms is het ook zo dat de brancheorganisatie dit van een bedrijf eist. 85% van de bedrijven heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Veel ondernemers gaan ervan uit dat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) die zij als persoon hebben afgesloten hen beschermt voor alle aansprakelijkheden. Maar dat is niet het geval. De meeste WA-verzekeraars sluiten aansprakelijkheid uit onderneming uit. In dat geval is een gewone particuliere verzekering niet voldoende. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dan een uitkomst. Bereken uw premie

Een rechtsbijstandverzekering sluit u af voor de gevallen waarin zich een probleem of geschil voordoet. Zo zit u niet opeens met hoge advocaatkosten. Als blijkt dat u toch aansprakelijk bent voor een veroorzaakte schade, betaalt de rechtsbijstandverzekering niet de aan anderen toegebrachte schade. Juist daarvoor is de AVB. Bereken uw premie

Daarbij gaat het om schade aan spullen van anderen. Opzichtschade is schade die u toebrengt aan spullen van anderen die u voor bewerking of bewaring in uw bedrijf heeft. Bijvoorbeeld spullen van klanten, maar ook gereedschappen of materialen die u huurt of in bruikleen heeft. Schade aan deze spullen is soms standaard verzekerd en soms optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Bereken uw premie

Beroepsaansprakelijkheid

Meestal bent u niet verzekerd buiten Nederland, omdat de meeste leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op Nederlands recht.

Ja, deze verzekering geldt ook als u gebruik maakt van uitzendkrachten of stagiair(e)s.

Dat hangt af van uw beroep en van uw algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtgevers stellen steeds vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht als ze een opdracht verstrekken. Ook kunnen zij u vragen om een bewijs van verzekering. Hiermee biedt u uw opdrachtgevers een extra zekerheid.

Een BV is een rechtspersoon en daarbij hoort dat de BV aansprakelijk is en niet u persoonlijk. Maar bij de invoering van de flex-BV is de aansprakelijkheid van bestuurders ingrijpend gewijzigd. Hierdoor kunnen de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gehouden in bijzondere omstandigheden. Denk aan het faillissement van de BV waarbij de administratie niet op orde is of er vlak vóór het faillissement grote bedragen zijn uitgekeerd aan de bestuurders. Het is daarom verstandig gebruik te maken van de diensten van een administratiekantoor.

Wordt er schade ontdekt na de ingangsdatum van deze verzekering maar heeft u de werkzaamheden voor de ingangsdatum uitgevoerd? Dan kan dit onder het inlooprisico vallen. Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen? Dan moet u in de drie jaar vóór de ingangsdatum van uw Univé-verzekering ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad voor dezelfde werkzaamheden die u bij Univé heeft verzekerd.

Standaard is uw inlooprisico 3 jaar gratis meeverzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de rechtsbijstandkosten van de verzekerden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de door derden geleden zuivere vermogensschade. Beide zijn noodzakelijk.

De zakenwereld wordt steeds complexer, dynamischer, concurrerender en brengt steeds meer risico's met zich mee. De financiële belangen en afhankelijkheden worden ook steeds groter. De kans dat u  aansprakelijk wordt gesteld is daardoor sterk toegenomen. En een goede relatie vandaag, kan morgen een minder goede relatie zijn. Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe.

Sluit u voor alle opdrachten een contract af met uw opdrachtgever waarin u uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperkt? Dan nog geldt niet altijd: contract is contract. De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, altijd toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter als onredelijk terzijde worden geschoven.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade doordat u een aangenomen opdracht niet  of niet op tijd uitvoert. Of doordat u uw werk moet verbeteren, herstellen of opnieuw uitvoeren. Ook bent u niet verzekerd als u zich niet houdt aan patenten, octrooien, licenties enz. Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is een apart risico. Daarvoor is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen biedt onvoldoende bescherming. Ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering die een bestuurder zelf afsluit, beschermt niet tegen een claim.

Het bedrag is afhankelijk van de grootte van uw vereniging. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. U kunt hiervan uitgaan: is uw balanstotaal kleiner dan € 1.000.000,- dan is een verzekerd bedrag van € 100.000,- voldoende. Bij een balanstotaal boven de € 1.000.000,- zal een limiet van € 500.000,- voldoende zijn. Het is verstandig hierover advies te vragen aan uw adviseur.

Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Hiermee wordt de aansprakelijkheid afgedekt, zodat het privévermogen van de bestuurder buiten schot blijft.

Een bestuurder kan een schadeclaim krijgen voordat de Bestuurdersaansprakelijk heidsverzekering is gesloten. Dit noemen we het inlooprisico. Andersom kan ook: dan krijgt een bestuurslid na zijn aftreden een claim. Dat is het uitlooprisico. Beide risico’s kunt u meeverzekeren bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Met een 'gewone' aansprakelijkheidsverzekering zijn de organisatie plus degenen voor wie zij verantwoordelijk is verzekerd tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan anderen. Maar de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan anderen als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.

Ja, voor alle verenigingsactiviteiten bent u verzekerd tegen schadeclaims uit het buitenland. Dit geldt alleen niet voor de Verenigde Staten en Canada. Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) geldt de verzekering alleen in Nederland.

Ja, er geldt een eigen risico van € 250,-.

Nee, de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering is niet geschikt voor:

  • een betaaldvoetbalorganisatie (BVO)
  • een informele vereniging (geen statuten opgemaakt bij de notaris)
  • een pensioenfonds
  • een stichting administratiekantoor / een stichting preferente aandelen
  • een vereniging opgericht met als doel het organiseren van eenmalig evenement.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan:                                                                    

  • schade door opzet (de frauderende penningmeester)
  • schade door het niet afsluiten van adequate verzekeringen;
  • schade in verband met belastingen en premies sociale verzekeringen. 

Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.

Constructie All Risk

Omdat de AVB alleen de schade verzekert die u aan anderen toebrengt, blijft u hiermee nog aanzienlijke risico's lopen. Maar de CAR-verzekering verzekert ook de schade aan het door u uitgevoerde werk zelf. Bovendien kunt u ook uw gereedschappen en hulpmaterialen meeverzekeren.

U bent met de CAR-verzekering onder andere verzekerd voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van het werk. Bij de AVB-polis is dit niet verzekerd (de zogenaamde 'opzicht'-uitsluiting).

Het is niet verstandig om u afhankelijk te maken van de CAR-verzekering van de hoofdaannemer. Die heeft misschien een erg hoog eigen risico, zodat u zelf toch nog veel financieel risico loopt. Als onderaannemer mag u in veel gevallen de schade niet rechtstreeks claimen op de polis van de hoofdaannemer. Bovendien loopt u het risico dat schade op u wordt verhaald. En gaat de hoofdaannemer failliet, dan vallen schadeuitkeringen in de failliete boedel. Maar een eigen CAR-verzekering biedt u als onderaannemer de zekerheid dat het door u uitgevoerde werk is verzekerd op uw eigen polis.

Onder de onderhoudstermijn verstaan we de periode tussen de eerste en de tweede oplevering die in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek is opgenomen. Is er geen overeenkomst of bestek waarin die onderhoudstermijn is vastgelegd? Dan is de onderhoudstermijn niet verzekerd. Een onderhoudstermijn is trouwens niet hetzelfde als een garantietermijn.

Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.

Ja, er geldt een eigen risico van € 250,-.

Met de CAR-verzekering bent u standaard verzekerd in Europa.

Hieronder verstaan wij de roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de bouwdirectie of het personeel. Het gaat om spullen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het bouwterrein aanwezig zijn. Motorrijtuigen vallen hier niet onder.

Hieronder verstaan wij roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade zonder dat er sprake is van beschadiging. Daarvan is sprake als u een vloer heeft gestort die niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en u moet het werk opnieuw doen. Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.