Ga naar inhoud

AOV klantenservice

Wilt u iets wijzigen in uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Wilt u weten waar u kunt melden dat u arbeidsongeschikt bent? Antwoord op deze vragen en meer over de AOV vindt u op deze pagina.

Uw AOV wijzigen?

Wilt u uw AOV wijzigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Bekijk hoe u dit het beste kunt melden bij ons.

Tussentijds wijzigen AOV

Is uw situatie veranderd? Gaat u bijvoorbeeld andere werkzaamheden verrichten? Of wilt u de verzekerde som wijzigen? Dat kan van invloed zijn op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Geeft dit zo snel mogelijk door.

Situaties die van invloed kunnen zijn:

 • Uw beroep of uw werkzaamheden veranderen.
 • Uw inkomen verandert.
 • U bent van plan om uw bedrijf te verkopen.
 • U stopt (tijdelijk) met het uitoefenen van uw beroep en/of bedrijf.
 • U gaat langer dan zes maanden naar het buitenland.
 • Er is sprake van faillissement, uitstel van betaling en/of schuldsanering.
 • U wordt arbeidsongeschikt.
 • U gaat verhuizen.

Een wijziging doorgeven

Heeft u uw AOV-polis afgesloten via een adviseur? Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan dit dan samen met u bespreken en u hierbij adviseren over de consequenties van deze wijzigingen.

Heeft u uw AOV-polis online afgesloten? Neem dan contact op met afdeling Acceptatie AOV, via inkomensverzekering@unive.nl of telefonisch via 0592-348 656.

Arbeidsongeschiktheid melden

Kunt u door een ongeval of door ziekte (gedeeltelijk) niet meer werken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om dit te melden.

Telefoon: 0592 348 760
E-mail: aovclaim@unive.nl

Wat gebeurt er na uw melding van arbeidsongeschiktheid?

Als u een melding heeft gemaakt van uw arbeidsongeschiktheid gaan wij aan de slag.

 • 1

  Melding arbeidsongeschiktheid

  Als u uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk bij ons ziek meldt.

 • 2

  Beoordeling aanvraag

  Allereerst beoordelen we of u recht heeft op een uitkering. We kijken naar de dekking die u heeft afgesloten en naar uw polisvoorwaarden. We kijken of u de werkzaamheden kunt uitvoeren die passen bij het verzekerde beroep dat op uw polis staat. Wat u wel en niet kunt doen voor wat betreft belastbaarheid. En of er aanpassingen van het werk en de werkomstandigheden mogelijk zijn.

 • 3

  Optioneel: medische beoordeling

  Soms blijkt direct dat u recht heeft op een uitkering. Een medische beoordeling is dan niet nodig. Als we meer informatie nodig hebben om uw uitkering te bepalen, is een medische beoordeling en/of een beoordeling door een arbeidsdeskundige vaak wel nodig. Als we medische informatie willen opvragen doen we dat pas nadat u hier toestemming voor heeft gegeven. U ontvangt hiervoor een machtigingsformulier waarop staat welke informatie we nodig hebben en waarom.

 • 4

  Bepaling hoogte uitkering + onkosten vergoeding

  De schadebehandelaar onderhoudt contact met u; soms via uw Univé-adviseur. Met vragen kunt u allereerst bij hem terecht. Hij onderhoudt ook contact met de andere deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid. De schadebehandelaar verzamelt alle informatie en neemt beslissingen over de hoogte van uw uitkering en de onkosten die wij vergoeden. De schadebehandelaar heeft geen inzicht in uw medisch dossier maar krijgt een advies van het medisch team. Hij krijgt alleen medische gegevens die nodig zijn om uw schade te kunnen bepalen.

 • 5

  Uitbetaling

  Nadat is vastgesteld waarvoor u verzekerd bent, ontvangt u de uitkering aan het einde van elke kalendermaand.

Voorkomen en beperken

Wij vinden het belangrijk dat u gezond kunt ondernemen. Om u daarin te ondersteunen bieden wij drie diensten aan die u helpen bij het voorkomen en beperken van arbeidsongeschiktheid.

AOV preventiedesk

 • Helpt om arbeidsongeschiktheid te voorkomen
 • Voor al uw vragen over persoonlijke en zakelijk situaties
 • Voor duurzame inzetbaarheid

De preventiedesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 - 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 0592 348 760. Of per e-mail via aovclaim@unive.nl.

Budget voorkomen en beperken

 • Ondersteuning voor gezond en vitaal ondernemen
 • Iedere 3 jaar € 500,- budget voor geselecteerde diensten
 • Van een vitaliteitsprogramma tot diverse sparring- en coachingsessies

Meer informatie

Preventief arbeidsdeskundig onderzoek

 • Vrijblijvend arbeidsdeskundig advies
 • Inzicht in uw arbeidssituatie en hoe u uw bedrijf/werk het beste kunt organiseren
 • U ontvangt aanbevelingen in een adviesrapport

U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0592 348 760. Of per e-mail via aovclaim@unive.nl.

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Bent u het niet eens met het vastgestelde percentage? Dan kunt u op onze kosten een second opinion aanvragen.

Als u door ziekte uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, vragen wij onze medisch adviseur om uw situatie te onderzoeken. Afhankelijk van uw situatie kunnen we ook medische informatie opvragen of andere deskundigen inschakelen. Deze deskundigen werken bij Univé of worden door ons ingehuurd. De informatie die wij van deze deskundigen krijgen, gebruiken we alleen om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Als wij dit hebben vastgesteld, geven wij dit aan u door. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering.

Ik wil mijn verzekerd bedrag op de AOV wijzigen, kan dit?
Ja, u kunt de verzekering maandelijks aanpassen. Op de pagina Klantenservice vindt u een overzicht van situaties die van invloed kunnen zijn op uw AOV. 

Heeft u uw AOV-polis afgesloten via een adviseur?
Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan u adviseren over de mogelijke consequenties van de door u gewenste aanpassing.

Heeft u uw AOV-polis online afgesloten?
Neem dan contact op met afdeling Acceptatie AOV, via inkomensverzekering@unive.nl of telefonisch via 0592-348 656.

Verhogen van de verzekerde bedragen
Houd er rekening mee dat u voor het verhogen van de uw verzekerde bedragen opnieuw telefonisch wordt benaderd door de ReMedicalGroup (RMG). Een medewerker van de RMG gaat uw gezondheidssituatie opnieuw beoordelen.

Verlagen van de verzekerde bedragen
Verlagen kan zonder medische waarborgen.

In de polisvoorwaarden (PDF) leest u het volledige overzicht van wat er wel en niet verzekerd is vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bekijk ook de algemene voorwaarden van Univé (PDF).

Ja, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt altijd dekking als u vrijwilligerswerk uitvoert.

Veelgestelde vragen over de premie

De premie die u betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt de premie grotendeels aftrekken onder de noemer "Uitgave voor inkomensvoorzieningen". Daarom noemen we de premie die u betaalt een brutopremie.

Let op: raakt u arbeidsongeschikt, dan moet u over deze uitkering ook inkomstenbelasting betalen.

De uitkering die u ontvangt is bruto. We houden namelijk loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

Sluit u online een arbeidsongeschiktheidsverzekering af?
Dan betaalt u naast de premie eenmalig afsluitkosten.

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten via een Univé-adviseur?
Dan betaalt u naast de premie en eenmalige afsluitkosten, ook advieskosten aan deze adviseur. De adviseur stelt op basis van een risico-inventarisatie een adviesrapport op.

Veelgestelde vragen over de uitkering

De uitkering die u ontvangt is bruto. We houden namelijk loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

Op uw bruto-uitkering houden wij loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

Als u zich bij ons ziek meldt, onderzoekt onze medisch adviseur uw situatie om te bepalen voor welk percentage u uw werk niet meer kunt doen. Dit gebeurt eventueel in samenspraak met externe, onafhankelijke medisch deskundigen. De hoogte van het vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering. Bekijk de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages in de polisvoorwaarden (PDF).

Of u een uitkering ontvangt, is afhankelijk van hoeveel procent van uw werk u niet meer kunt doen. De hoogte van uw ziektepercentage wordt vastgesteld door onze medisch adviseur, eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen. Aan de hand van uw ziektepercentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen. In de polisvoorwaarden vindt u de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages en de praktijkvoorbeelden.

U ontvangt arbeidsongeschiktheidsuitkering als u uw werk voor minimaal 25% niet meer kunt doen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het vastgestelde arbeidsongeschiktheids-percentage.

U ontvangt de uitkering vanaf het moment dat de eigenrisicoperiode is afgelopen.

Op de uitkering houden wij de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. De AOV-uitkering stopt als u weer beter bent of minder dan 25% arbeidsongeschikt bent.

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid voorkomen

Als u uw werk nog gewoon kunt doen, kunt u een preventiecursus aanvragen als deze een duidelijke relatie heeft met het voorkómen van ziekte of ongevallen. Stuurt u hiervoor een mail naar aovclaim@unive.nl. Geef in de mail aan welke cursus u wilt volgen, waarom en wat deze kost. Vermeld ook uw polisnummer, uw naam en uw adresgegevens. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden.