Ga naar inhoud

Personeel in dienst nemen/hebben

U gaat personeel aannemen of u heeft al personeel in dienst. Dit brengt zekerheden, maar ook onzekerheden met zich mee. Daarbij is het verstandig om ook uw risico’s in beeld te brengen. Graag willen wij u helpen die te voorkomen of te beperken. En als dat niet mogelijk is, kunnen verzekeringen uitkomst bieden.

Waar moet u rekening mee houden?

Voordat u besluit personeel aan te nemen kunt u overwegen eerst gebruik te maken van uitzendkrachten of personeel in te huren via een payrollbedrijf. Uitzendbureaus en payrollbedrijven lijken op elkaar als het gaat om het in dienst nemen van werknemers. Maar de dienstverlening en de prijs zijn volledig verschillend. Laat u daarom eerst goed hierover voorlichten.

Belastingdienst en loonheffingen
Neemt u personeel in dienst? Dan dient u zich als werkgever bij uw belastingkantoor te melden. Dat doet u met het formulier 'Melding loonheffingen aanmelding werkgever'. 
Wanneer u personeel in dienst neemt of heeft, moet u loonheffing inhouden op het uit te betalen loon. Loonheffing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • loonbelasting,
  • premie volksverzekeringen,
  • premies werknemersverzekeringen en
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

CAO
Mogelijk is voor de sector waarin u werkzaam bent een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van kracht. Een CAO is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden  zijn vastgelegd. Deze zijn overeengekomen tussen werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties.

Als in uw bedrijf of bedrijfstak een CAO van toepassing is, gelden voor u de bepalingen die daarin staan. Bent u werkzaam in een sector waar geen CAO geldt, dan dient u individueel met uw werknemers over hun arbeidsvoorwaarden te onderhandelen en met hen afspraken te maken.

Verplichting tot doorbetalen van loon in geval van ziekte
Als werkgever bent u volgens de wet verplicht het loon voor uw zieke personeel door te betalen tijdens de eerste twee ziektejaren. Wanneer een van uw medewerkers langdurig ziek wordt, is dit dus een behoorlijk groot financieel risico. Daarbovenop komen dan nog de werkgeverslasten. 

Bij ziekte van uw personeel moet u bovendien voldoen aan de Wet Poortwachter bij re-integratie. Doet u dit niet, dan volgen hoge boetes. Een arbodienst ondersteunt u bij de re-integratie van uw werknemer conform de Wet Poortwachter. De arbodienstverlening kunt u combineren met een nieuw af te sluiten verzekering, zodat het gehele verzuimbeleid via één loket is geregeld. Laat u hierover informeren door een zakelijk adviseur. 

Arbeidsomstandigheden en verzekeren

Arbowet
De Arbowet beschrijft de rechten en plichten van werkgever én werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het doel van deze wet is dat u en uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ook uw onderneming is verplicht de Arbowet na te leven.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Iedere onderneming met personeel moet laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemer: de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In het verplichte plan van aanpak geeft u als werkgever aan binnen welke termijn uw bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Bovendien kunt u jaarlijks aan uw werknemers rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak.

Aansprakelijkheid en verzekeren
Bij materiële of letselschade als gevolg van de bedrijfsactiviteiten loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld door klanten of afnemers. Ook uw werknemers kunnen schade toebrengen bij uw klanten. Hierdoor heeft u te maken met het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico. Met een goed samengestelde Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u dit risico afdekken.

Werkgeversaansprakelijkheid
Daarnaast loopt u als werkgever het risico aansprakelijk te worden gesteld voor materiële of letselschade die uw personeel zelf lijdt. Dit risico heet werkgeversaansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever een adequate verzekering dient af te sluiten voor zijn werknemers. 

Het advies van Univé

Wilt u hulp bij een risico-analyse nu u personeel wilt aannemen of al in dienst heeft? Maak dan direct een afspraak met Univé. Ook kunt u contact opnemen met een Univé-winkel bij u in de buurt. Uw zakelijk adviseur kan u alle informatie geven.

Maak een afspraak