Ga naar inhoud

Hoe kom je als expat aan een hypotheek?

Je woont al een poosje in Nederland, je werkt hier en je wilt hier een huis gaan kopen. Hoe begin je nu eigenlijk aan dit traject? Hoe kom je aan een hypotheek als expat? Er kan een heleboel op je af komen. In dit artikel lees je wat er ongeveer gaat gebeuren en wat de verschillende vereisten kunnen zijn.  

Scroll down for the English version of this article. 

Voorwaarden die gesteld worden 

Als je remigreert naar Nederland, dan kan je dit artikel over remigratie lezen. Mocht je uit de EU-lidstaten komen en minimaal 6 maanden in Nederland wonen en werken, kan je vaak gewoon een hypotheek krijgen. Ook met Nationale Hypotheek Garantie, als je dat wilt. Dat geldt ook voor Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Deze landen vallen onder de EER (Europese Economische Ruimte). Daardoor gelden dezelfde regels voor een hypotheek als expat als voor Nederlanders gelden. 

Kom je uit een land buiten Europa? Dan kan het zijn dat banken verschillende eisen hebben, bijvoorbeeld dat je minimaal een jaar in Nederland hebt gewoond, een niet-tijdelijke verblijfsvergunning hebt of dat ze maximaal 90% van de hypotheek financieren. Een combinatie van deze (of andere) vereisten kan ook.  

Een andere voorwaarde is dat je een Nederlandse bankrekening nodig hebt als je een deel van je spaargeld gebruikt in aanvulling op de hypotheek.  

Er zijn ook geldverstrekkers die hun eigen voorwaarden stellen. Het doel is daarbij altijd hetzelfde. Zij willen zeker weten dat je een binding hebt met Nederland voordat je een hypotheek kunt afsluiten. Logisch, want het is natuurlijk een risico voor beide partijen. 

Meer weten over een hypotheek voor expats? 

Wanneer het gaat om (het afsluiten van) een hypotheek, helpen wij je graag met de dingen die complex of veel werk zijn. Zo zorg jij voor wat rust in het hoofd. En wij zorgen ervoor dat jij op de juiste manier geïnformeerd wordt. 

Wil je kennismaken met een van onze adviseurs (en Financieel Adviseurs Duurzaam Wonen)? Maak dan hier een afspraak

ENGLISH 

How do you get a mortgage as an expat? 

You have been living in the Netherlands for a while, you work here and you want to buy a house here. How do you begin this process? How do you get a mortgage as an expat? There can be a lot to deal with. In this article you can read about what will happen and what the different requirements might be.  

Requirements 

If you are remigrating to the Netherlands, you can read this article about remigration. If you come from EU member states and live and work in the Netherlands for at least 6 months, you can often just get a mortgage. Also with Nationale Hypotheek Garantie, if you want that. This also applies to Switzerland, Liechtenstein, Iceland and Norway. These countries fall under the EEA (European Economic Area). As a result, the same rules for an expat mortgage apply as for Dutch citizens. 

Are you from a country outside of Europe? Then banks may have different requirements, for example, that you have lived in the Netherlands for at least one year, have a non-temporary residence permit or that they finance a maximum of 90% of the mortgage. A combination of these (or other) requirements is also possible.  

Another requirement is that you need a Dutch bank account if you use some of your savings to supplement the mortgage.  

There are also lenders who set their own conditions. The goal is always the same. They want to make sure you have a connection to the Netherlands before you can take out a mortgage. Sounds fair, because it is of course a risk for both parties. 

Want to know more about a mortgage for expats? 

When it comes to (closing) a mortgage, we are happy to help you with the things that are complex or a lot of work. That way you get some peace of mind. And we make sure you are properly informed. 

Would you like to meet one of our advisors? Then make an appointment here.