Ga naar inhoud

Interview met expats

Onlangs spraken we Joanna, 32 (Canada) en Jeff, 40 (Zuid-Afrika). Zij zijn vier jaar samen en twee jaar geleden naar Nederland verhuisd. Nu zoeken zij naar een koophuis en proberen ze helemaal hun draai te vinden. Joanna is data-onderzoeker en Jeff is arts. 

Scroll down for the English version 

Waarom zijn jullie naar Nederland verhuisd? 

“Onze families wonen heel ver uit elkaar, die van Joanna in Canada en die van mij in Zuid-Afrika,” begint Jeff. “Daarom wilden wij in ‘het midden’ wonen. Dat leek ons het eerlijkst.”  

“Het was wel lastig hoor,” geeft Joanna aan. “We zochten naar een plek die ons allebei kansen en banen bood, waarbij Engels geen groot probleem zou zijn. Nederland leek hier goed voor geschikt.” Na twee jaar bevalt het ze prima, en nu proberen ze een huis te kopen.  

Was het makkelijk om een huurhuis te vinden? 

“We zijn allebei de Nederlandse huizenprijzen niet gewend,” zegt Jeff. “In Canada had Joanna een huis met grote tuin voor omgerekend nog geen $800.” Joanna begint te lachen. “Hier betalen we €1400 voor een appartement in Delft. Ik snap dat dit een dure stad is, maar we schrokken ontzettend. De concurrentie was ook moordend om dit huis te vinden. We hebben eerst een jaar in een studio doorgebracht.” 

En nu zijn jullie aan het zoeken naar een koophuis? 

“Ja,” antwoordt Joanna. “Het is best een reis, maar we hebben geluk dat de huizenmarkt wat aan het afkoelen is. De toenemende rente nemen we op de koop toe.” Jeff geeft aan dat ze al anderhalf jaar aan het zoeken zijn. “Opbieden waren we ook niet gewend. Op sommige plekken zijn mensen blij als ze van hun huis afkomen.”  

Wat is het grootste probleem waar jullie tegenaan lopen? 

“De taal,” Zegt Jeff. “ik had verwacht dan Nederlands en Afrikaans wel goed vergelijkbaar zijn, maar als mensen met hun eigen accenten spreken dan wordt het moeilijk te volgen.” Joanna knikt en voegt eraan toe: “Ook is het lastig om een goede makelaar en adviseur te vinden die al het jargon in het Engels weten. Google Translate is onze beste vriend nu.”  

Hebben jullie een hypotheekadviseur? 

“Nou,” begint Joanna. “Eerst hadden we er geen…” Het stel begint te lachen. “We dachten: oh lineair, oh spaarbank, het zal allemaal overal wel hetzelfde zijn. Na drie maanden kwamen we erachter dat we er niets van snapten.” “Hierna zijn we navraag gaan doen bij een Nederlandse vriendin van ons,” vult Jeff aan. “Zij heeft navraag gedaan voor ons. Nu hebben we een hypotheekadviseur die aardig Engels spreekt.” Ze zeggen allebei dat dit het aanvragen van de hypotheek makkelijker maakt en hebben nu een aanvraag lopen voor € 450.000. 

Als laatste nog even deze vraag: wat is jullie droomhuis? 

Jeff begint te lachen. “Zoals ik zou zeggen future-proof. We willen graag een gezin stichten. Maar we vragen niet te veel!” Joanna vervolgt: “Drie slaapkamers, een open keuken en een tuintje. We zouden ook graag een huisdier nemen, maar ik vind het belangrijk dat dit dier naar buiten kan. Voor het budget wat wij hebben is volgens de makelaar gelukkig wel wat mogelijk!” 

Meer weten over een hypotheek voor expats?

Ben jij ook expat en zou je een Engelssprekende hypotheekadviseur willen? Maak een afspraak in een Univé-winkel bij jou in de buurt of een (beeld)belafspraak en laat je wens in de opmerkingen achter. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

ENGLISH 

Interview with expats 

Recently we spoke to Joanna, 32 (Canada) and Jeff, 40 (South Africa). They have been together for four years and moved to the Netherlands two years ago. Now they are looking for a house to buy and trying to completely find their niche. Joanna is a data researcher and Jeff is a doctor. 

Why did you move to the Netherlands? 

"Our families live very far apart, Joanna's in Canada and mine in South Africa," Jeff begins. "That's why we wanted to live in 'the middle.' That seemed fair to us."  

"It was tricky though," admits Joanna. "We were looking for a place that offered us both opportunities and jobs, where English wouldn't be a big problem. The Netherlands seemed well suited for this." After two years, they like it just fine, and now they are trying to buy a house.  

Was it easy to find a rental house? 

"We're both not used to Dutch house prices," Jeff says. "In Canada, Joanna had a house with a big garden for less than $800 converted." Joanna starts laughing. "Here we pay €1400 for an apartment in Delft. I understand that this is an expensive city, but we were shocked. The competition was also cut-throat to find this house. We first spent a year in a studio." 

And now you are looking for a house to buy? 

"Yes," Joanna replies. "It's quite a journey, but we are lucky that the housing market is cooling down a bit. We're taking the increasing interest rates at face value." Jeff points out that they have been searching for a year and a half. "Upselling we weren't used to either. In some places, people are happy to get rid of their homes."  

What is the biggest problem you guys run into? 

"The language," says Jeff. "I would have expected Dutch and Afrikaans to compare well, but when people speak with their own accents then it becomes difficult to follow." Joanna nods and adds, "Also, it's hard to find a good broker and advisor who know all the jargon in English. Google Translate is our best friend now."  

Do you have a mortgage broker? 

"Well," Joanna begins. "At first we didn't have one..." The couple begins to laugh. "We thought: oh linear, oh savings bank, it will all be the same everywhere. After three months we found out we didn't understand anything about it." "After this, we went to inquire with a Dutch friend of ours," Jeff adds. "She made inquiries for us. Now we have a mortgage broker who speaks fairly good English." They both say this makes applying for the mortgage easier and now have an application pending for €450,000. 

Finally, this question: what is your dream home? 

Jeff starts to laugh. "I would say future-proof. We'd like to start a family. But we're not asking for too much!" Joanna continues: "Three bedrooms, an open kitchen and a little garden. We would also like to take a pet, but it is important to me that this animal can go outside. For the budget we have, according to the realtor, fortunately there are possibilities!" 

If you are also an expat and would like an English-speaking advisor, make an appointment by clicking here and add your request in the comments. Univé is there for you.