Ga naar inhoud

Univé Noord-Nederland Uitgangspunten

Univé Noord-Nederland is een regionale Coöperatie die diep geworteld is in de lokale gemeenschap en deel uitmaakt van een sterk landelijk samenwerkings­verband, een groep van coöperaties met elk een vereniging en bedrijf.

Univé Noord-Nederland is een regionale Coöperatie die diep geworteld is in de lokale gemeenschap en deel uitmaakt van een sterk landelijke samenwerkingsverband, een groep van coöperaties met elk een vereniging en bedrijf.

Wij, de leden van deze coöperatieve verenigingen, zijn: particuliere huishoudens, verenigingen/stichtingen en ondernemers waaronder veel zzp-ers, kleine familiebedrijven en ondernemers die werkzaam zijn in de agrarische sector.

We delen over het algemeen de volgende kenmerken en inzichten:

 • We hechten aan eerlijkheid, sociale waarden en hebben oprechte interesse in elkaar. We sluiten niemand uit. 
 • We vinden dat mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben, maar ook dat je naar elkaar moet omzien.
 • We ervaren dat door veel ontwikkelingen in de maatschappij, zoals schaalvergroting, regelgeving, druk op de gezondheidszorg, klimaatverandering en cybercrime, de risico’s die we lopen met ons huis, gezondheid, baan of bedrijf daadwerkelijk kunnen toenemen.
 • We realiseren ons dat het belangrijk is om zaken goed te verzekeren, maar dat het nog belangrijker is om ellende en leed te voorkomen of te beperken.

Voorwaarde om te genieten van het leven en er het optimale uit te halen is dat we samen, en ieder voor zich, balans en zekerheid ervaren. Dit betekent concreet dat we streven naar een gevoel van zekerheid; een wereld waarin we plezierig en veilig kunnen wonen, werken, ondernemen en leven. Zekerheid is voor ons opgebouwd uit de volgende componenten:

 • Een goede gezondheid, fit zijn en welzijn.
 • Een prettig huis, ons thuis en een fijne woonomgeving.
 • Werk, een inkomen en financiële rust.
 • Relaties, met onze partner, ons gezin, onze familie, buren en vrienden.
 • Zinvol bezig zijn, erkenning en waardering.
 • Toekomstperspectief, zelfontwikkeling en zingeving.


Waarom lukt dat niet altijd?
Ons ideale beeld van zekerheid loopt regelmatig gevaar door ons eigen handelen en door invloeden van buitenaf. Deze verstoringen kunnen iedereen overkomen, we hebben er niet altijd zelf invloed op. Ook leven we in een tijd waarin we te maken krijgen met nieuwe of grotere risico’s.

Tegenslagen die invloed hebben op zekerheid zijn:

 • Ziekte, een ongeluk of overlijden.
 • Inbraak, brand, overstroming of mijnbouwschade.
 • Strijd, ruzie, misbruik of wantrouwen.
 • Personen en organisaties die hun verplichtingen of afspraken niet nakomen.
 • Ontslag, faillissement, geldgebrek of te veel verplichtingen/lasten.
 • Een verkeerde keuze of beslissing, of onvoldoende informatie.
 • Stress, halsstarrigheid, passiviteit, sociale druk of tijdsdruk.
 • Onvoorziene incidenten, weer/het klimaat of pech.

De standaardoplossing voor de alledaagse risico’s is om hiervoor een verzekering af te sluiten. In een aantal situaties zijn deze ook wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld de zorgverzekering en de verzekering van een auto.

Fundament voor onze zekerheid is een breed assortiment producten en diensten voor het verzekeren, maar ook gerelateerde producten, advies en diensten gericht op het voorkomen en beperken van risico’s.

In de kern is het assortiment van Univé daarmee:

 • Verzekeringen gericht op de alledaagse risico’s.
 • Producten en diensten gericht op het voorkomen en beperken van deze risico’s.
 • Adviesdiensten rond onze levensmomenten.

Maar veel situaties, ook dagelijkse risico’s voor particuliere huishoudens en ondernemers, zijn niet te verzekeren en leiden vooral tot emotioneel leed. De mensen die ons lief zijn, ons thuis, onze veilige buurt en onze persoonlijke bezittingen zijn onvervangbaar.

Veel situaties, ook dagelijkse risico’s voor particuliere huishoudens en ondernemers, zijn niet te verzekeren en leiden vooral tot emotioneel leed. De mensen die ons lief zijn, ons thuis, onze veilige buurt en onze persoonlijke bezittingen zijn onvervangbaar.

Naast verzekeringsproducten en -diensten, hebben we juist in die momenten behoefte aan een veilig vangnet, vertrouwd en in de buurt.

In deze situaties hebben we behoefte aan:

 • Ondersteuning, een luisterend oor en een arm om de schouder.
 • Samenwerken, samen oplossingen zoeken en sparren.
 • Kennis en ervaringen delen en toegankelijk maken.
 • Begeleiding, coaching, advies en praktische hulp.
 • Vertrouwen, duidelijkheid, voorspelbaar gedrag en pragmatische oplossingen.
 • Voorbeelden van oplossingen en wat het beste werkt, en een weg naar juiste loket.
 • Toegang tot een netwerk, nabuurschap* en sociale cohesie.
 • Drempels wegnemen bij samenloosheid* en vraagverlegenheid*.
 • De weg van FOMO* naar JOMO*, van Fear naar Joy of Missing Out.


*)  Wat betekent het?

 • Nabuurschap (noaberschap): het gemeenschapsgevoel van goed contact tussen buren of mensen die bij elkaar in de buurt wonen en naar elkaar omkijken, gemeenschapsgevoel.
 • Samenloosheid: als je geen of weinig mensen om je heen hebt, waarbij je terecht kunt voor steun, als je sociaal geïsoleerd bent.
 • Vraagverlegenheid: als je het lastig vindt om contact te zoeken naar anderen en om hulp te vragen.
 • FOMO (Fear of Missing Out): als je bang bent dat je iets leuks of belangrijks in het leven mist en hierdoor een onrustig gevoel hebt of teveel hooi op je vork neemt.
 • JOMO (Joy of Missing Out): als je bewust ervoor kiest om niet alles wat het leven te bieden heeft te doen en hierdoor meer rust en ruimte voor jezelf ervaart

Voor het opvangen van de risico’s in het leven, individueel en gemeenschappelijk, hebben we elkaar nodig. Samen bouwen we aan gevoel van zekerheid. Dat betekent dat we individuele en gemeenschappelijk risico’s in kaart brengen en dat we ellende, die iedereen kan tegenkomen, samen opvangen.

Omdat het veelal gaat over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld onze gezondheid, ons huis of persoonlijke bezittingen, is een puur winst-gedreven organisatievorm voor ons niet logisch. Het voelt niet goed als er aandeelhouders profiteren van ons leed of ellende.

Vanuit de gedachte ‘samen kunnen we alles aan’ hebben we ons verenigd in coöperatieve verenigingen. Saamhorigheid, solidariteit en en proactief handelen zijn belangrijke voorwaarden en daarmee onze basiscompetenties om invulling te geven aan onze gemeenschappelijke behoefte van zekerheid.

Onze gemeenschappelijke behoefte als leden van coöperatieve verenigingen is het uitgangspunt en de basis voor de dienstverlening en het verdienmodel van de bedrijven van elke Univé coöperatie.

We hebben behoefte aan persoonlijk contact binnen wijken, buurten en dorpen: binnen de groepen en gemeenschappen die lokaal geconfronteerd worden met collectieve ellende of de bedreiging van ellende.

Als coöperatieve vereniging brengen we mensen bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over plezierig en veilig wonen, werken, leven en om ideeën én voorstellen te bespreken om samen de leefbaarheid te verbeteren.

Deze openbare lokale activiteiten en ontmoetingen van leden, partners en medewerkers dragen bij aan het ontstaan en ervaren van sociale cohesie in onze nabijheid. Als individu zijn we zelfstandig onderdeel van een netwerk, waar we als mens en ervaringsdeskundige (h)erkend worden, ons veilig kunnen voelen en niet alleen staan. Samen staan we sterker.

De kern van onze behoefte gaat over zekerheid, de rationele en financiële risico’s en het emotionele leed die we in het dagelijks leven kunnen tegenkomen.

Onze coöperatie heeft ons belang op nummer één staan: zekerheid bieden aan ons als leden, risico’s voorkomen en beperken, en ons een adequaat assortiment verzekeringen bieden. Problemen worden opgelost als we in de ellende terecht komen.

Een menselijk kompas
Univé vaart op een menselijk kompas en hecht aan persoonlijk contact en de menselijke maat, in al haar kanalen. De adviseur maakt een belangrijk deel uit van de dienstverlening. De adviseurs zorgen voor het persoonlijke advies en maken voor ons het verschil met online verzekeraars en verzekeraars die werken via externe tussenpersonen.

Adviseurs die letterlijk naast ons staan als het nodig is, en nazorg verlenen op de momenten dat daar behoefte aan is. En die onze situatie en woonomgeving kennen, maar ook ons als lid kennen en zich oprecht inzetten voor ons belang. Die we kennen en vertrouwen, uit onze eigen buurt en leefomgeving, bij wie we ons veilig voelen. Aan wie we ons verhaal kunnen vertellen als we te maken krijgen met bijvoorbeeld een verkeersongeluk of brand in ons woonhuis. Natuurlijk is Univé eigentijds en digitaal, maar als er wat is, willen we altijd kunnen rekenen op mensen. Univé is er voor ons op de momenten die ertoe doen. Je wordt altijd gehoord.

Dichtbij zijn
En Univé is letterlijk dichtbij. De aanwezigheid van winkels op bereisbare afstand zorgt voor laagdrempelig persoonlijk advies in de buurt, zichtbaarheid, geeft vertrouwen en zorgt voor lokale verankering. De winkels vormen elk niet alleen de basis voor onze rol in de lokale gemeenschap maar zorgen ook voor het activeren van de lokale saamhorigheid en solidariteit.

Eenvoudige en goede producten en diensten
Het fundament van Univé is een assortiment aan (financiële) producten en diensten. Want, samen kunnen we grotere risico’s dragen dan alleen. De producten en diensten van Univé zijn eenvoudig te begrijpen, met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een heldere kostenstructuur en zijn verkrijgbaar via het kanaal van onze eigen voorkeur: digitaal, op afstand en/of via persoonlijk contact in de eigen regio. Met Univé hebben we het gewoon goed geregeld.

Om ons de zekerheid te geven dat er bij schade voldoende geld voor handen is om direct de ellende te compenseren, moeten de bedrijven zorgen voor ruime financiële reserves. Deze moeten ook voldoen aan de eisen die De Nederlandsche Bank, als toezichthouder van de sector, hieraan stelt.

Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijven de technologische ontwikkelingen bijhouden en hierin permanent investeren waar nodig, zowel voor verbetering als voor onderhoud. Want, een verzekeringsbedrijf vandaag de dag vooral een IT- bedrijf.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De dagelijkse werkprocessen worden efficiënter, maar ook steeds complexer: het aantal kanalen, media en platformen om als klant contact te leggen met de werkorganisatie nemen toe. Verschillende leden hebben elk verschillende voorkeuren voor hun contacten, vaak ook afhankelijk van de reden voor het contact (wijzigingen doorgeven, schade melden, informatie verkrijgen, een nieuwe verzekering afsluiten).

Om de bedrijfsvoering beheersbaar te houden en daarmee te zorgen voor de continuïteit van de coöperatie, is het noodzakelijk om jaarlijks voldoende financieel resultaat te realiseren. Het behalen van optimaal en gezond financieel resultaat is dus in het belang van ons als leden. We streven nadrukkelijk niet naar winstmaximalisatie. 

Het bestuur van elke vereniging heeft verantwoording af te leggen aan de leden. Om de invloed van de leden te bevorderen wordt namens de leden een ledenraad benoemd.

In de regionale coöperaties vormen de ledenraden een belangrijke schakel tussen de leden en de organisaties. Ze zijn het zichtbare bewijs van de ledeninvloed op de koers van de organisaties.

Voor ons als leden zijn onze vertegenwoordigers, de afzonderlijke ledenraadsleden, zichtbaar aanwezig bij lokale en regionale activiteiten van de Regionale Coöperatie. De ledenraad staat open voor berichten en signalen van ons als afzonderlijke leden en zijn via de organisatie bereikbaar.

De ledenraden benoemen de bestuurders en de interne toezichthouders van de organisatie. Deze bestuurders en toezichthouders krijgen met deze benoeming impliciet het mandaat om mede namens de leden leiding te geven aan, en toezicht te houden op de organisatie. Het bestuur en de toezichthouders leggen verantwoording af over het gevoerde beleid.

Bewaken van winstbestemming
Ook bewaken de ledenraden namens de leden de winstbestemming. Financiële middelen zullen uitsluitend worden uitgekeerd aan de leden of aan maatschappelijke initiatieven die passen bij de strategie van de organisatie.

Bijvoorbeeld via de Stichting Univé Buurtfonds en vergelijkbare regionale fondsen. Ten slotte bewaakt de ledenraad het zorgvuldig gebruik van de gegevens van de leden en het ethisch gebruik van onze data.

Deze 'uitgangspunten' vormen het kompas voor de ledenraad  om het beleid van de organisatie te toetsen.

Als klanten van Univé zijn we lid van de coöperatieve vereniging gericht op zekerheid. Wij geloven dat je door krachten te bundelen de risico’s van het leven beter aankan en daarmee komen we verder. Duurzame lokale sociale verbindingen vormen de basis voor de solidariteit waarop het principe van verzekeren is ontstaan. 

Als leden van de coöperatieve vereniging hebben we toegang tot producten en diensten om risico’s te voorkomen, schade te beperken en uiteraard schade die we niet kunnen voorkomen of beperken, te verzekeren.

En we krijgen hulp voor de situaties die niet te verzekeren zijn. Ook zijn we onderdeel van netwerk waarmee we toegang hebben tot de kennis en ervaring van de anderen uit die groep. Dat kunnen de professionals van Univé zijn, maar ook samenwerkingspartners en/of andere verzekerden, de leden van Univé.

We nodigen elkaar en partners uit en bieden elkaar de ruimte voor het delen en leren van elkaars kennis en ervaring. Bij voorkeur dichtbij, in de buurt en binnen de eigen gemeenschap en leefomgeving.

Individuen, maar ook (ondernemende) bewoners van wijken, buurten en dorpen bieden we ruimte om dialogen aan te gaan en eigen activiteiten te organiseren.

Univé is daarmee een inclusief en open netwerk met de kennis en ervaring van zo’n 1,6 miljoen leden. De rol die de professionele organisatie Univé hierbij speelt is vooral te typeren als die van een stimulator en facilitator, die gericht is op het initiatief en het verbinden van ons als leden, partners en medewerkers.

Dit is de wederkerigheid, op vrijwillige basis, die ons lidmaatschap van de coöperatie inhoud geeft. Univé is duidelijk meer dan een verzekeraar!