Ga naar inhoud

Uitbreiding dekking Overstroming

De Gebouwenverzekering met een uitgebreide gevarendekking is uitgebreid met de dekking Overstroming. Op deze pagina leest u wat we onder een overstroming verstaan en wat wel en niet verzekerd is. Wanneer wij een wijziging doen in de voorwaarden van deze verzekering, nemen wij deze wijziging daarin op.

Wat is verzekerd?
Schade aan uw gebouw door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Wat bedoelen wij met overstroming:

  • Een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.
  • Het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen.

Wat bedoelen wij met waterkeringen:
Dit zijn objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:

Primaire waterkeringen:
Deze bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de IJssel. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet (zie: wetten.overheid.nl). Of bekijk de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen op waterveiligheidsportaal.nl voor een duidelijk overzicht van alle primaire waterkeringen.

Niet-primaire waterkeringen:
Dit zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee;
  • Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater, doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;
  • Schade door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging;
  • Schade door een overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid;
  • Schade die ontstaat, omdat het gebouw tussen het water en de dijk (buitendijks) staat.

Let op:

  • Vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan bent u niet verzekerd.
  • U bent wel verzekerd als er geen vermenging van water plaatsvindt en u alleen schade hebt door water afkomstig van de overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van de niet-primaire waterkering.