Ga naar inhoud

Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Er gelden verschillende soorten tarieven als u naar een zorgverlener zonder contract gaat.

In het kort:

  • Gemiddeld gecontracteerd tarief: het gemiddelde van de tarieven die wij hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners.
  • Marktconform tarief: het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling.
  • Wmg-tarief: het tarief dat is vastgesteld door de overheid.

We leggen ze hieronder uit. 

(Gemiddeld) gecontracteerd tarief

Bij Univé Zorg Select, Unive Zorg Basis en Univé Zorg Geregeld (naturapolissen)

We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners. Als u een bepaalde behandeling nodig hebt, dan mag uw zorgverlener dit afgesproken (gecontracteerd) tarief rekenen. Die kosten kunnen per zorgverlener verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgverlener dus duurder zijn dan bij een andere. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u maximaal 60% (Zorg Select), 70% (Zorg Basis) of 80% (Zorg Geregeld) van dit gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Kijk in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2024 voor de huidige maximale vergoedingen.

Wilt u naar een zorgverlener zonder contract? Maar gaat u niet omdat u het bedrag dat u zelf moet betalen te hoog vindt? Met andere woorden ervaart u hinder (een hinderpaal) om naar een zorgverlener zonder contract te gaan? Dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule voor niet-gecontracteerde zorg. En kunt u bij ons een aanvraag doen voor een hogere vergoeding.

Neem contact met ons op om hier gebruik van te maken. Dit kan via ons klachtenformulier of per brief. Geef aan waarom het bedrag dat u zelf moet betalen u tegenhoudt. En waarom u naar deze zorgverlener wil gaan. We proberen u dan binnen 14 dagen te vertellen of wij een hogere vergoeding kunnen geven. 

Marktconform tarief

Bij Univé Zorg Uitgebreid (combinatiepolis)

Het marktconforme tarief is het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling. Hoe bepalen wij het marktconforme tarief? Wij kijken hiervoor welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling.

Soms rekent een zorgverlener veel meer dan dit redelijke tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? En zijn de kosten van de behandeling hoger dan het marktconforme bedrag? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf.

Wilt u weten wat de marktconforme tarieven zijn? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via 088 131 1617.

Basisverzekering Unive Zorg Uitgebreid

Gaat u met deze combinatiepolis voor GGZ en verpleging en verzorging naar een zorgverlener zonder contract? Dan is uw vergoeding voor deze zorg maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Voor alle andere zorgsoorten geldt maximaal 100% van het marktconforme tarief. Hieronder leest u meer over het marktconforme tarief.

Verzoek om herbeoordeling

Het marktconforme tarief is zorgvuldig vastgesteld. Dit tarief is een richtprijs. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? Dan kunt u een verzoek om herbeoordeling indienen bij onze afdeling Klachtenmanagement. Vul hiervoor het online klachtenformulier in. Of stuur uw verzoek per post naar ons op:

Univé Zorg N.V.
Afdeling Klachtenmanagement 
Postbus 1256
5602 BG Eindhoven

Wmg-tarief

De overheid stelt elk jaar tarieven vast in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. U vindt deze tarieven op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).