Ga naar inhoud

Is een wijziging direct zichtbaar?

Dat hangt ervan af. Wijzigingen in uw e-mailadres of telefoonnummer t.b.v. uw logingegevens worden vrijwel direct verwerkt. Maar geeft u een wijziging door in een verzekering, dan zijn de nieuwe gegevens na 5 dagen zichtbaar. Die moeten eerst in het systeem worden verwerkt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?