Ga naar inhoud

27 maart 2023Ondernemen

De regels voor mest uitrijden zijn veranderd

Wanneer je als agrariër mest mag uitrijden, hangt af van de mestsoort, het grondgebruik en de grondsoort. De regels daarvoor zijn onlangs aangepast. Ook zijn er nieuwe regels om het gebruik van organische meststoffen te stimuleren. Wat verandert er voor jou?

Mest uitrijden

Er gelden sinds 15 februari 2023 nieuwe regels voor het uitrijden van mest. Zo is de uitrijdperiode voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland met een maand verschoven naar 16 maart 2023. Teel je een vroeg gewas op bouwland? Dan mag je drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. Geef dan wel uiterlijk 24 uur voor het bemesten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door op welk perceel je dit gewas teelt. Bemesting van grasland hoef je niet vooraf te melden. Ook voor maïspercelen is dat niet meer nodig. 
Verder is de periode voor het uitrijden van vaste strorijke mest verruimd. Op gras- en bouwland en op zand- en lössgrond mocht je van 1 februari tot en met 31 augustus uitrijden. Nu is dat van 1 januari tot en met 31 augustus. 

Gebruik meststoffen

Om het bodemleven en de biodiversiteit te verbeteren, moedigt de overheid het gebruik van meststoffen met veel organische stof aan. Die tellen minder zwaar mee voor jouw fosfaatgebruiksnorm. Voor groencompost en gft-compost telt maar 25% mee. Dat is 75% voor champost en vaste strorijke mest van rundvee, biologisch gehouden varkens, schapen, geiten en paarden. Je kunt dus meer kilogrammen van deze soorten vaste strorijke mest en compost uitrijden. 

De maatregel is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2023. Wel zijn er een paar voorwaarden. Op een perceel gebruik je per hectare ten minste 20 kilogram fosfaat van de organische stofrijke meststof. En per hectare gebruik je niet meer fosfaat van de organische stofrijke meststof dan de maximale fosfaatgebruiksnorm. De fosfaatvrijevoet is vervallen.

Juridische gevolgen

De regels voor het gebruiken en uitrijden van mest zijn best ingewikkeld en kennen veel uitzonderingen en specifieke bepalingen. Jij wilt je verantwoordelijkheid nemen en je goed in de do’s en don’ts verdiepen. Desondanks is het denkbaar dat je bepaalde regels onbedoeld overschrijdt. Als dat juridische gevolgen heeft, wil je kunnen rekenen op steun. Vraag jouw Univé-adviseur daarom hoe je het risico van aansprakelijkheid en juridische kosten het beste kunt verzekeren. Je adviseur helpt je graag. 

Deel dit bericht