Ga naar inhoud

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze aanpak

Ons stappenplan om het beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen.

We streven naar een progressief beleid op het gebied van duurzaam beleggen. We gebruiken hiervoor een best-in-class-methodiek waarmee we streven om alleen te beleggen in ondernemingen die relatief goed scoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gaat verder dan het enkel uitsluiten van ondernemingen en geeft ESG een belangrijke plek binnen het beleggingsproces. Daarnaast stellen wij reductiedoelen op voor organisaties waarin wij investeren die niet volgens onze ambitie naar duurzaamheid handelen.  We geven ze drie jaar de tijd om die te behalen. Als dat niet tot de gewenste verandering leidt, nemen we afscheid.

Stappenplan

Univé volgt een stappenplan om het beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. 

Betrokkenheidsbeleid  

Univé is zich bewust van de invloed die zij als belegger heeft en ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier bewust invulling aan te geven. Daarom is het betrokkenheidsbeleid opgesteld, wat bestaat uit stemgedrag op aandelen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van het gesprek met bedrijven in onze beleggingsportefeuille (engagement). 

Stemmen

Univé vindt het belangrijk om haar stemrecht te gebruiken tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wordt belegd. Door te stemmen, kunnen we invloed uitoefenen op die bedrijven. In het stembeleid staan de ESG-ambitie en het thema klimaat centraal. Univé streeft ernaar om eventuele negatieve impact van haar investeringen op mens, milieu en maatschappij te voorkomen, te verminderen dan wel te herstellen. Ook wil Univé de bedrijven waarin wordt belegd aanmoedigen om kritisch te kijken naar hoe ze bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op die manier hoopt Univé positieve impact te hebben.

Engagement

In ons streven naar een duurzame wereld nemen wij expliciet afstand van activiteiten die dit bedreigen. Wel ziet Univé dat er een transitiepad nodig is om deze duurzame wereld te bereiken. Daarom gaan we actief het gesprek aan met partijen waarin wij investeren als ze niet voldoen aan ons ESG-beleid of als we in algemene zin ruimte voor verbeteringen zien. We maken onderscheid in reactieve en thematische engagement. 

Reactieve engagements vinden plaats wanneer bedrijven in onze portefeuille niet voldoen aan het Univé beleggingsbeleid of als er controverses ontstaan bij die bedrijven. Univé gaat dan, via haar engagement manager in gesprek met deze bedrijven met als doel om negatieve impact van activiteiten van beleggingen te voorkomen of te beperken. In het geval van controverses stuurt Univé op herstel en verhaal voor de benadeelden en het nemen van maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen.  

Thematische engagements richten zich op belangrijke onderwerpen voor Univé zoals klimaat, biodiversiteit, gezondheid en welzijn. Hierbij sluiten we – via onze engagement manager – aan bij collectieve engagements met doelstellingen die passen bij onze thema’s.  Dit kunnen engagements zijn gericht op het realiseren van verbeteringen zonder dat sprake is van strijdigheid met het beleid van Univé.

Uitsluitingen

Univé kiest om niet te beleggen in bepaalde landen als een product of dienst ernstige, maatschappelijke schade veroorzaakt en als de dialoog (engagement) niet genoeg oplevert. 

Hierbij is wel de voorwaarde dat er volledige controle is over de selectie van onderliggende bedrijven. Bij beleggingsfondsen is dat niet het geval, maar het uitsluitingsbeleid wordt expliciet meegenomen in de selectie van beleggingsfondsen.

Univé kiest ervoor om minimaal de volgende ondernemingen uit te sluiten:

  • Nucleaire wapens, biologische en chemische wapens), conventionele wapens en civiele wapens.
  • De productie, toelevering, distributie en/of verkoop van tabak en tabak gerelateerde producten.
  • Bedrijven die de UNGC-principes materieel en structureel schenden. Dit omvat het uitsluiten van bedrijven waarvan bekend is dat zij de mensen- of arbeidsrechten op grove wijze schenden, ernstige milieuschade veroorzaken of betrokken zijn bij ernstige fraude.
  • Uitsluitingen binnen energie zoals productie van kolen (kolenmijnbouw), het gebruik van kolen bij elektriciteitsopwekking en controversiële olie- en gaswinning (waaronder teerzanden).
  • Specifiek voor de categorie aandelen worden naast bovenstaande uitsluitingen ook uitsluitingen doorgevoerd op het gebied van alcohol, gokken en genetische modificatie

Zie ons beleid duurzaam beleggen voor meer informatie over onze uitsluitingen.