Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeringswet is een budget waarmee u zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt. Kiest u er bewust voor geen gebruik te maken van zorgverleners die door ons zijn gecontracteerd? Dan kunt u voor langdurige zorg thuis een pgb aanvragen. U bepaalt zelf door welke zorgverlener(s) u de verpleging en verzorging laat uitvoeren. Dit kan een professionele zorgverlener zijn (formele zorgverlener) of een informele zorgverlener, zoals een familielid of bekende.

Voor wie is een pgb verpleging en verzorging (pgb vv)?

U komt in aanmerking voor een pgb verpleging en verzorging als u: 

 • langdurig (langer dan één jaar) op verpleging of verzorging bent aangewezen of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg of
 • aangewezen bent op palliatief terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).

Alle informatie over het pgb vanuit de zorgverzekeringswet leest u ook in het reglement pgb verpleging en verzorging.

Een pgb aanvragen

Is het voor u onduidelijk waar u precies moet zijn voor het pgb dat u nodig heeft? Of twijfelt u hierover? Dan kunt u terecht bij meldpunt Juiste Loket. Meer informatie over het regelen van zorg kunt u ook vinden op www.regelhulp.nl

Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Zorg uit uw pgb declareren

Wilt u de geleverde zorg uit uw pgb betalen? Dan kunt u deze kosten achteraf bij ons declareren. Wilt u meer weten over zorg declareren vanuit een pgb?

Zorg vanuit uw pgb declareren

Een wijziging doorgeven

Verandert er iets rondom uw pgb? U wisselt bijvoorbeeld van zorgverlener. Of u wilt uw pgb vv beëindigen. Dan kunt u aan ons deze wijziging doorgeven. 

Wijziging doorgeven

Komt u niet in aanmerking voor een pgb?

Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging, maar komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van een door ons gecontracteerde zorgverlener voor verpleging en verzorging. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering. 

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn pgb-indicatie afloopt?

U houdt zelf de einddatum van uw pgb vv in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw verzekeraar. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 6 weken voordat uw indicatie verloopt uw nieuwe pgb-aanvraagformulier in te dienen. 

Ik stap over naar een andere zorgverzekeraar. Wordt mijn pgb dan overgenomen?

Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt uw toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dient u uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb. 

Ik ga met mijn zorg over naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Stopt mijn pgb dan automatisch?

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.
Let op: De eventueel te veel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

Ik heb een nieuwe zorgverlener. Hoe geef ik de gegevens van deze zorgverlener door?

Vul deel 2 van het  Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven

Hoe kan ik mijn pgb stopzetten?

 U kunt uw pgb op twee manieren stopzetten:
-  ofwel u vult het wijzigingsformulier in,
-  ofwel u stuurt ons een brief met:

 • uw naam en uw burgerservicenummer (BSN),
 • de datum waarop u uw pgb wilt stopzetten,
 • de reden waarom u uw pgb wilt stopzetten en 
 • uw handtekening.

Stuur uw formulier of brief (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK  Eindhoven.

Ik kan verpleging en verzorging krijgen van een thuiszorgorganisatie waarmee Univé een contract heeft. Kan ik deze organisatie uit het pgb betalen?

Als een gecontracteerde zorgverlener de volledige zorg kan leveren, komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgverlener?

Ja, u moet zelf met al uw zorgverleners een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld af met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgverlener en u kunt de kosten bij ons declareren. De zorgovereenkomst bewaart u zelf voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.
Modelovereenkomst met een formele zorgverlener
Modelovereenkomst met een informele zorgverlener / natuurlijk persoon​​​

Ik ga tijdelijk naar het buitenland en wil daar ook verpleging en verzorging krijgen. Hoe regel ik dat?

Dat hangt ervan af welke zorg u momenteel krijgt:

 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgverlener? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en mail dat naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl of stuur het (met postzegel) naar:

  Univé Verzekeringen
  Afdeling Machtigingen
  t.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS  Eindhoven.