Ga naar inhoud

Profielschets Ledenraad Univé Dichtbij

Deze profielschets is uitgangspunt bij werving en de beoordeling van het functioneren van Ledenraadsleden. Deze profielschets wordt in samenwerking met de Ledenraad periodiek geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.

Omgevingsschets Ledenraad Univé Dichtbij

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (hierna te noemen ‘Univé Dichtbij’) is 100% moedermaatschappij van Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V., Univé Dichtbij Advies B.V., Univé Dichtbij Organisatie B.V., UD Partipatiemaatschappij B.V. en Midden Nederland Makelaars B.V. .
Univé Dichtbij is een regionale Univé opererend vanuit 23 winkels in de regio’s Drenthe-Overijssel, Friesland,  Gooi- Eem- en Flevoland en Midden-Nederland.

Univé Dichtbij heeft als lokaal opererende onderneming als kerndoelstelling het voorzien in de behoefte die bij haar leden bestaat op het gebied van diverse soorten verzekeringen en het verlenen van financiële diensten. Als onderdeel van de Univé Formule is Univé Dichtbij een financiële dienstverlener en verzekeraar die persoonlijk en betrokken is en dichtbij haar leden staat. Het is eigen aan de gekozen rechtsvorm dat de leden van Univé Dichtbij ook invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen binnen Univé Dichtbij. Binnen Univé Dichtbij wordt aan deze inspraakbevoegdheid vormgegeven  door een Ledenraad, waaraan statutair diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegekend. Gezamenlijk met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Univé Dichtbij hebben de leden van Univé Dichtbij dan ook rechtstreeks invloed op het beleid.

In onderhavige schets wordt nader uitgewerkt welke taken en bevoegdheden aan de Ledenraad zijn toegekend, alsook welke criteria gelden voor het lidmaatschap daarvan.

Taken en bevoegdheden Ledenraad

De Ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen. De taken en bevoegdheden die bij de Ledenraad zijn belegd liggen vast in de statuten.
De voornaamste taken van de Ledenraad zijn:

 • de vaststelling van de jaarrekening en  bepalen van de winstbestemming;
 • verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
 • benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 • besluiten tot statutenwijziging.

Namens de leden signaleert de Ledenraad of Univé Dichtbij haar coöperatieve rol vervult als betrokken verzekeraar, bemiddelaar en financiële dienstverlener binnen de lokale gemeenschap.
De Ledenraad geeft met genoemde taken en bevoegdheden invulling aan ledenzeggenschap. Daarnaast draagt de Ledenraad (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. De Ledenraad vormt een klankbord voor de Raad van Bestuur en is de communicatieve schakel tussen leden en Raad van Bestuur.

Samenstelling Ledenraad

De samenstelling van de Ledenraad is geografisch ingedeeld. Per regio van Univé Dichtbij dient er een afspiegeling te zijn van de leden uit de maatschappelijke omgeving van Univé Dichtbij. Hierdoor zullen leden zowel in dorpen of kernen herkenbaar moeten zijn. De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van Univé Dichtbij zijn gekozen. Alle leden kunnen aan de verkiezing deelnemen. 

Er wordt gestreefd naar een samenstelling per regio die een evenredige afspiegeling vormt van het ledenbestand. Zodoende ontstaat er binnen de Ledenraad diversiteit aan personen, voor wat betreft geslacht, leeftijd, marktsegment (particulier/zakelijk) en soort bedrijf (MKB/agrarisch/overig).

Aantal leden

Het aantal leden dient recht te doen aan zowel de gewenste slagkracht als aan voldoende representativiteit. Voor invulling hiervan is gekozen voor een Ledenraad van 20 personen onderverdeeld in 5 personen per regio van Univé Dichtbij.

Basiscriteria Ledenraad

De Ledenraad:

 • onderschrijft het coöperatieve karakter van Univé en bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter van Univé Dichtbij;
 • onderschrijft de op Univé Dichtbij van toepassing zijnde gedragscodes en –regels;
 • is betrokken bij wat er leeft in de maatschappij, in de verzekeringssector en binnen Univé in het bijzonder;
 • is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden en hun omgeving;
 • heeft zicht op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap en weet de relevantie daarvan voor Univé Dichtbij te bepalen;
 • beseft dat Univé Dichtbij aangesloten is bij de landelijke Coöperatie Univé U.A. en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening.

Basiscriteria individuele leden Ledenraad

Een Ledenraadslid:

 • is lid van Univé Dichtbij en woonachtig in het werkgebied van Univé Dichtbij;
 • zoekt de interactie met zijn/haar achterban en is makkelijk aanspreekbaar voor leden in zijn/haar omgeving.;
 • is betrokken bij wat er leeft in de markt en de maatschappij en maakt bij voorkeur deel uit van relevante lokale netwerken;
 • is een teamspeler en vertegenwoordiger, is bereid om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat, deelt informatie en kennis en houdt daarbij rekening met de achterban;
 • kan afstand nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van Univé Dichtbij en van de leden;
 • beschikt over voldoende basiskennis om op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te kunnen trekken;
 • neemt actief deel aan de vergaderingen van de Ledenraad en is in staat en bereid om voldoende tijd vrij te maken voor het lidmaatschap;
 • is in staat en bereid om voor de uitoefening van het lidmaatschap gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen;
 • functioneert onafhankelijk;
 • voldoet aan de screeningseisen volgens het screeningsbeleid voor de Ledenraad van Univé Dichtbij.

Een lid van de Ledenraad:

 • is geen lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé U.A. , Coöperatie Univé Dichtbij U.A., een andere regionale Univé;
 • is niet in dienst van de Coöperatie Univé U.A., Coöperatie Univé Dichtbij U.A,  een regionale Univé of een afhankelijke maatschappij;
 • heeft niet, al dan niet door middel van een rechtspersoon, direct of indirect, in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf een zakelijk belang bij de Coöperatie Univé U.A, Coöperatie Univé Dichtbij U.A.  en/of één of meer van de onderdelen en/of verzekeringsbedrijven van de Univé-organisatie;
 • is niet gehuwd met of heeft geen duurzame relatie met een medewerker van de Univé-organisatie;
 • is niet werkzaam, dan wel verbonden, aan de met Univé (Dichtbij) concurrerende organisaties.

Basiscriteria voorzitter van de Ledenraad

De vergadering van de Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, danwel bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het betreft een technisch voorzitterschap. Dat houdt in dat de voorzitter zelf geen lid is van de Ledenraad en dus geen stemrecht heeft. De rol van de voorzitter is met name het bevorderen van de dialoog tussen de Raad van Bestuur en de Ledenraad. Hiervoor dient de voorzitter onafhankelijk te zijn. Om die reden de keuze voor een technisch voorzitterschap. In de voornoemde hoedanigheid beschikt de voorzitter van de Ledenraad over:

 • kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van vergaderingen;
 • goede communicatieve eigenschappen;
 • stimulerend gedrag op het voeren van inhoudelijke discussie;
 • een kritische en onafhankelijke houding.

Zittingstermijn Ledenraadsleden

Het lidmaatschap van de Ledenraad heeft een zittingstermijn van ten hoogste 4 jaren. Deze termijn kan tweemaal worden verlengd. Als maximale zittingstermijn is statutair bepaald het maximum van 12 jaren.

De Ledenraad stelt met inachtneming van deze termijnen een gelijkmatig rooster van aftreden vast. Nieuwe leden treden in het schema van hun voorganger.

Geheimhouding

Op een lid van de Ledenraad rust een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht wordt daarenboven nog apart benoemd wanneer het te behandelen onderwerp hier expliciet aanleiding toe geeft.

Ter voorkoming van belangenverstrengeling is een lid van de Ledenraad verplicht om zowel bij aanvang als ten tijde van de vervulling van het lidmaatschap melding te maken van diens zakelijke nevenactiviteiten.