Ga naar inhoud

De Ledenraad is er voor u! Leer ons kennen

Maak kennis met onze ledenraad

De ledenraad van Univé Dichtbij oefent namens de leden rechtstreeks invloed uit op het beleid van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Een van de belangrijkste taken van de ledenraad is het behartigen van de belangen van de leden. Ook heeft de ledenraad het laatste woord over enkele belangrijke beslissingen van de Raad van Bestuur. Onze ledenraad bestaat uit minimaal 20 en maximaal 40 leden met voldoende verbinding met en spreiding door het werkgebied.

Wat doet de ledenraad?

De Ledenraad heeft een aantal formele taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in de statuten.

De voornaamste taken zijn:

  • de vaststelling van de jaarrekening en  bepalen van de winstbestemming;
  • verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
  • benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
  • besluiten tot statutenwijziging.

Namens de leden signaleert de ledenraad of Univé Dichtbij haar coöperatieve rol vervult als betrokken verzekeraar, bemiddelaar en financiële dienstverlener binnen de lokale gemeenschap.
De ledenraad geeft met genoemde taken en bevoegdheden invulling aan ledenzeggenschap. Daarnaast draagt de ledenraad (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. De ledenraad vormt een klankbord voor de Raad van Bestuur en is de communicatieve schakel tussen leden en Raad van Bestuur.

Samenstelling en zittingstermijn van onze ledenraad
De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van Univé Dichtbij zijn gekozen. De samenstelling van de Ledenraad is geografisch ingedeeld. Er wordt gestreefd naar een diversiteit in de samenstelling per regio die een evenredige afspiegeling vormt van het ledenbestand. Ledenraadsleden worden telkenmale voor een termijn van ten hoogste 4 jaar gekozen, zijn aansluitend ten hoogste tweemaal herkiesbaar en treden af volgens een rooster van aftreden.

De leden van de ledenraad Drenthe-Overijssel

stellen zich graag aan u voor!

De leden van de ledenraad van Gooi-, Eem- en Flevoland

stellen zich graag aan u voor!

De leden van de ledenraad Midden-Nederland

stellen zich graag aan u voor!

De leden van de ledenraad Friesland

stellen zich graag aan u voor!