De Ledenraad van Univé Dichtbij

De Ledenraad van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op het beleid van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Jaarlijks treft de Ledenraad onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen diverse keren.

Elke regio is met vijf leden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat de Ledenraad een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Meer leest u in de profielschets van de Ledenraad.

Meer informatie over de Ledenraad

Kandidatenlijst Ledenraad Univé Dichtbij

Ingevolge artikel 15, lid 2 van de statuten maakt de Raad van Bestuur van Univé Dichtbij door middel van dit bericht bekend de volgende personen kandidaat te stellen voor de functie van ledenraadslid.

Kandidaat Ledenraad Regio Friesland
De heer E. Nutma te Wytgaard

Kandidaat Ledenraad Regio Gooi-, Eem en Flevoland
De heer J.M. van de Bovenkamp te Hooglanderveen
De heer F. Dekkers te Lelystad
De heer M. Essahli te Emmeloord

Kandidaat Ledenraad Regio Midden-Nederland
De heer G.J. Vlastuin te Renswoude

Daarnaast worden kandidaat gesteld de ledenraadsleden, die in 2021 periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: De heer J. de Haan te Coevorden, de heer A.J. Koerts te Veenenendaal, mevrouw G. Naber – Dijks te Nieuw Weerdinge en mevrouw D. van Wijngaarden te Rinsumageest

Tegen de genoemde kandidaten kunnen vanaf 21 december 2020, gedurende dertig dagen, tegen-kandidaten worden gesteld. Er is sprake van een tegenkandidaat als deze door 100 leden is aangedragen. 

De genoemde kandidaten ten aanzien waarvan geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn na het verstrijken van de termijn van dertig dagen verkozen.

Indien er een tegenkandidaat is gesteld, dan wordt deze kenbaar gemaakt. In deze kennisgeving wordt aangegeven dat men schriftelijk, op het vermelde adres en binnen de genoemde termijn, kan stemmen op de aanvankelijke kandidaat of tegenkandidaat. De (tegen)kandidaat wordt gekozen als deze de helft van de stemmen plus één op zich heeft verenigd.

Reacties op bovenstaande kunt u richten aan ledenraad-univedichtbij@unive.nl  

Het Regioteam van Univé Dichtbij

Het Regioteam van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op de meer praktische aspecten van de onderneming met als doel de dienstverlening richting klanten te optimaliseren. Het Regioteam vergadert eenmaal per kwartaal met de regiomanager.

Elke regio is met vijf tot tien leden vertegenwoordigd in het Regioteam. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat het Regioteam een goede afspiegeling is van het ledenbestand.

​​

.