Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over Rechtshulp on demand

Een jurist neemt zo snel mogelijk contact met u op, nadat u online Rechtshulp on demand heeft aangevraagd.

De prijs verschilt per pakket. Het verhalen van letselschade is bijvoorbeeld gratis. Voor de overige pakketten geldt dat u vanaf €65 juridische hulp kunt inschakelen. Dit is een eenmalig bedrag. Blijkt dan dat het conflict complexer is, of heeft u aanvullende wensen en vragen? Dan kunt u voor een pakket met nog meer service kiezen.

Wanneer u tijdens de behandeling van de zaak uw pakket opwaardeert naar een hoger pakket of uitbreidt met extra diensten, dan worden de kosten van het al gekochte pakket daarop in mindering gebracht. Dit doen we ook als u het pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van het dossier. In alle andere gevallen betaalt u het volledige (nieuwe) pakketbedrag.

Ja, het is altijd mogelijk om een pakket uit te breiden of aan te vullen. Wanneer u tijdens de behandeling van de zaak uw pakket opwaardeert naar een hoger pakket of uitbreidt met extra diensten, dan worden de kosten van het al gekochte pakket daarop in mindering gebracht.

Dit doen we ook als u het pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van het dossier. In alle andere gevallen betaalt u het volledige (nieuwe) pakketbedrag.

Bij Rechtshulp on demand kiest u zelf hoeveel hulp u van de jurist wilt. Weet u niet zeker wat u nodig heeft? Doe dan de online Check of kies voor het eenvoudigste pakket. Mocht u meer hulp nodig hebben, dan kunt u altijd een uitgebreider pakket kiezen.

Wanneer u tijdens de behandeling van de zaak uw pakket opwaardeert naar een hoger pakket of uitbreidt met extra diensten, dan worden de kosten van het al gekochte pakket daarop in mindering gebracht. Dit doen we ook als u het pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van het dossier. In alle andere gevallen betaalt u het volledige (nieuwe) pakketbedrag.

Voor ons Procedure-pakket betaalt u een vast bedrag. Dit bedrag is inclusief het werk dat de jurist doet om uw procedure te regelen. Niet inbegrepen zijn:

 • mogelijke reiskosten die de jurist voor de procedure moet maken;

 • mogelijke kosten van derden, zoals de kosten die u moet betalen aan de rechtbank (griffierechten), de kosten voor een dagvaarding en de eventuele deurwaarderskosten na een procedure.

Dit zijn dus extra kosten waar u rekening mee moet houden. Uw Univé-jurist bespreekt vooraf altijd de mogelijke kosten met u. Zo kunt u beslissen of u met die kosten akkoord gaat.

Ook goed om te weten: bij het Procedure-pakket verzorgen wij één procedure voor u. Blijkt tijdens de behandeling van uw zaak dat uw situatie om een extra procedure vraagt? Bijvoorbeeld omdat meerdere vorderingen nodig zijn? Of omdat u een kort geding wilt aanspannen en daarnaast nog een tweede procedure nodig is? Dan kunnen we u ook in uw andere procedures bijstaan als u daar een Procedure-pakket voor afsluit. We kunnen u helaas niet bijstaan bij hoger beroep.

Werk & Inkomen

Bij ontslag door uw werkgever moet de opzegtermijn in acht worden genomen. U kunt natuurlijk een eerdere ontslagdatum afspreken. Maar wilt u een WW-uitkering aanvragen dan krijgt u de uitkering pas na afloop van de opzegtermijn. 

Nee, als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt of in een vaststellingsovereenkomst geen beëindigingsvergoeding afspreekt is dit niet verplicht. Wanneer het ontslag via een procedure bij het UWV of via de rechter gaat, heeft u altijd recht op een transitievergoeding. 

Dit hangt af van de manier waarop u ontslagen bent. Bij een ontslag op staande voet heeft u bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering. Wanneer u afspraken maakt met werkgever in een vaststellingsovereenkomst, dan heeft u recht op een uitkering wanneer de overeenkomst voldoet aan een aantal eisen die het UWV daaraan stelt. 

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin u met uw werkgever afspraken maakt over het einde van uw dienstverband. Dit regelt u zonder dat er een rechter aan te pas komt. Wanneer deze overeenkomst aan bepaalde vereisten voldoet, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Laat u een vaststellingsovereenkomst daarom altijd toetsen door een jurist. U kunt met een jurist ook bespreken of er nog een mogelijkheid is om te onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst.

Nee, wanneer u niet akkoord gaat met een einde van uw arbeidsovereenkomst kan werkgever u alleen ontslaan door een procedure bij het UWV of de rechter. 

Nee, dit hoeft de werkgever niet te doen.

Wilt u uw arbeidsovereenkomst opzeggen dan moet u een opzegtermijn in acht nemen. Voor een werknemer is dat meestal een maand, voor werkgever hangt dit af van de lengte van uw dienstverband. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan een andere termijn staan. 

U kunt uw werkgever een loonvordering sturen. U geeft daarin aan dat uw werkgever het loon verschuldigd is dat op de gebruikelijke datum overgemaakt had moeten worden. Komt u er niet uit, dan kunt u juridisch advies inwinnen en de mogelijkheden bekijken. 

Dit hangt af van uw salaris en hoe lang u bij een werkgever werkt. 

Nee, de kantonrechtersformule geldt niet meer. In de wet staat dat u recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. 

Uitgangspunt is dat u niet kunt afdwingen om wél onder het sociaal plan te vallen. U zou wel in gesprek kunnen gaan met uw werkgever en vragen naar de mogelijkheden. Soms zijn er toch mogelijkheden om wel gebruik te maken van het sociaal plan.

Ja, dat mag. Heeft de reorganisatie gevolgen voor uw baan? Dan moet uw werkgever zich wel aan een aantal regels houden, bijvoorbeeld bij het bepalen van de volgorde van ontslag per functie. 

Nee, bij ziekte heeft u twee jaar lang ontslagbescherming.

Wanneer u voldoende uitzicht hebt op herstel, kan het soms zijn dat u met uw werkgever afspraken kunt maken over ontslag. Laat u hierin altijd juridisch adviseren om uw recht op een uitkering niet kwijt te raken.

De beste methode om een arbeidsconflict op te lossen is een goed gesprek voeren met de wederpartij. Dat kan uw manager zijn, uw leidinggevende of uw directeur. Als u vermoedt dat het een moeilijk gesprek wordt, kunt u een familielid of vriend meenemen. Blijkt dat een gesprek niet meer mogelijk is, dan kunt u mediation voorstellen. Een mediator kan met gespreksondersteuning zorgen voor een goed verloop van een gesprek. Juridische hulp in dit soort zaken kunt u krijgen via Rechtshulp on Demand.

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt en die vaak zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en/of in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van uw bedrijfstak. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen.

Een jurist kan uw arbeidsvoorwaarden controleren. Een jurist kijkt daarvoor naar de wet, de cao en uw persoonlijke belangen.

Naast primaire arbeidsvoorwaarden biedt de werkgever secundaire arbeidsvoorwaarden. Enkele voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn reiskostenvergoedingen, pensioen, verlofdagen, een (deels) betaalde opleiding of een auto van de zaak. Vaak heeft u ook nog flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden. U kunt dan kiezen welke arbeidsvoorwaarden u wilt.

Wonen & Kopen

Hiervoor kijkt de energieleverancier naar de afgelopen jaren op het adres gemiddeld door u afgenomen energie. Ook wordt er gekeken naar de verwachting voor wat betreft de prijs van energie.

Garantie is in juridisch opzicht niets anders dan een omkering van de bewijslast. Heeft u garantie op een product en wil de verkoper binnen de garantie niet kosteloos herstellen, dan moet de verkoper bewijzen dat het probleem is ontstaan door verkeerd gebruik. Buiten de garantieperiode moet u aantonen dat het een gebrekkig product is. Dit kan erg lastig zijn. Het enige verschil tussen garantie door de verkoper en fabrieksgarantie is de persoon die iets garandeert. In geval van fabrieksgarantie kunt u de fabrikant aanspreken. Is het een garantie afgegeven door de verkoper dan moet u de verkoper aanspreken.

Wanneer u wilt overstappen naar een nieuwe provider neemt u contact op met de nieuwe provider. U kunt hierbij aangeven dat u wilt overstappen. Vaak regelt de nieuwe provider de overstap. U ontvangt van uw nieuwe provider een bevestigingsbrief. In deze brief staat wanneer de provider de nieuwe aansluiting kan leveren.

Houd er rekening mee dat bij een overstap naar een nieuwe provider vaak het e-mailadres van de oude provider niet kan worden meegenomen.

Mocht u uw mobiele nummer willen behouden, dan moet u dit duidelijk aangeven bij de nieuwe provider. De nieuwe provider is vervolgens verantwoordelijk voor het nummerbehoud.

Bij een koop op afstand kunt u denken aan een koop van een product of dienst via internet, sociale media of telefoon. Het verschil met een koop in de winkel is dat u elkaar bij het afsluiten van de overeenkomst niet ziet.

Of het mogelijk is om uw internet- of telefoonabonnement op te zeggen is terug te vinden in de algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt ook aangegeven op welke manier u het abonnement kunt opzeggen.

Houd er rekening mee dat bij een opzegging sprake kan zijn van een opzegtermijn. Bij abonnementen voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van één jaar, geldt dat na het einde van het abonnement het contract maandelijks opzegbaar is.

Wanneer u een abonnement voor onbepaalde tijd heeft dan geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

Bijvoorbeeld: u wilt het abonnement per 1 mei opzeggen, dan dient de opzegging uiterlijk de laatste dag van maart bij de provider binnen te zijn.

Zeg een abonnement altijd schriftelijk op. Geef in de opzeggingsbrief aan dat u het abonnement wilt opzeggen en per wanneer u dit wilt. Vraag vervolgens in de brief om een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Bewaar een kopie van de opzegbrief en de bevestiging die u van de provider ontvangt. Mocht u geen bevestiging ontvangen, neem dan weer contact op met de provider. U loopt anders het risico dat de opzegging niet goed is aangekomen en het abonnement dus door loopt.

Het is belangrijk dat u de klacht meldt bij de provider. U kunt telefonisch contact opnemen met de provider en aangeven wat uw klachten precies zijn.

Mocht er niet direct een oplossing zijn voor de klachten, dan is het verstandig om de klachten ook op papier te zetten. U kunt een brief aan de provider sturen met daarin de klachten die u heeft en wat u van de provider verwacht. De termijn waarbinnen geklaagd kan worden wordt genoemd in de algemene voorwaarden.

Wanneer ook na het versturen van een klachtbrief geen oplossing wordt geboden kunt u de zaak melden bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet, waar beide partijen zich aan moeten houden. U kunt hiervan gebruik maken wanneer de provider is aangesloten bij de Geschillencommissie. Ook dit kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden.

In principe heeft u bij een koop op afstand een bedenktermijn van 14 dagen. U kunt van de koop af, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. De bedenktermijn begint te lopen zodra u het product heeft ontvangen (of bij een dienst op het moment dat u bevestigt dat u de dienst gaat afnemen). Indien de verkoper u niet informeert over de bedenktermijn dan wordt de bedenktermijn verlengd tot ten hoogste 12 maanden. Als de verkoper u hier alsnog over informeert, dan begint vanaf dat moment de bedenktermijn te lopen.

Deze bedenktermijn krijgt u om te bepalen of het product bevalt. U mag het product bekijken en uittesten, maar u mag het niet daadwerkelijk in gebruik nemen.

Als u van de koop af wilt moet u dit de verkoper binnen 14 dagen laten weten. U laat de verkoper dit weten door het modelformulier voor ontbinding in te vullen. Dit formulier heeft u, als het goed is, ontvangen van de verkoper. U mag ook zelf een brief opstellen. Als u de verkoper hebt laten weten dat u van de koop af wilt, moet de verkoper u binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugbetalen. Hij mag daarmee wachten totdat hij het product daadwerkelijk heeft ontvangen of u bewijs heeft gestuurd van het feit dat u het product heeft teruggestuurd. Houd er rekening mee dat de kosten voor het retour zenden voor uw rekening kunnen komen.

Let op: er geldt geen bedenktermijn als het gaat om:

 • producten die speciaal voor u zijn gemaakt, zoals een fotoalbum of een maatpak;
 • producten met een beperkte houdbaarheid, zoals eten, drinken of bloemen;
 • tijdsgebonden producten, zoals losse kranten of tijdschriften;
 • producten die u koopt op veilingen;
 • cd’s, dvd’s en computerprogramma’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • hygiëneproducten waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

De huurovereenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden opgezegd. U heeft als huurder een opzegtermijn van één maand.

Heeft u een tijdelijke huurovereenkomst en huurt u vanaf 1 juli 2016? Dan kunt u ook tussentijds de huur opzeggen. Bij huur van zelfstandige woonruimte gaat het dan om tijdelijke huurovereenkomsten van twee jaar of korter. Bij onzelfstandige woonruimte kan dit bij huur van vijf jaar of korter. Het recht van tussentijdse opzegging mag niet in de huurovereenkomst worden uitgesloten.

U bent niet verplicht om een reden van opzegging door te geven.

De enige manier om dit met zekerheid vast te stellen is om een ijking van de meter aan te vragen bij de netbeheerder. Omdat een controle van de meter via een ijking op basis van kosten ongelijk plaatsvindt, is het raadzaam om altijd eerst eventuele andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een administratieve vergissing in de meterstanden op de energienota, of een toename van het verbruik door een defect van een elektrisch apparaat bij u thuis, waardoor ongemerkt een hoog sluipverbruik kan ontstaan. U kunt dit laatste eenvoudig controleren en uitsluiten met een bij bouwmarkten voor een gering bedrag verkrijgbaar meetapparaatje.

Ja, dat kan. De verhuurder dient deze opzegging schriftelijk per aangetekende post te versturen. De opzegtermijn van de verhuurder is minimaal drie maanden en maximaal zes maanden. Onderstaande dient in de opzegging van de verhuurder te staan:

 • reden van opzegging (wettelijke opzeggronden);
 • het verzoek aan de huurder om binnen zes weken te reageren of deze wel of niet akkoord gaat met de opzegging.

Wettelijke opzeggronden:

 • de huurder gedraagt zich niet als een goed huurder;
 • dringend eigen gebruik van de woning door verhuurder;
 • wanneer huurder niet akkoord wil gaan met een redelijk aanbod voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
 • wanneer de bestemming van de woning wordt gewijzigd.

Na 1 juli 2016:

 • wanneer de termijn van een tijdelijke huurovereenkomst is verstreken en deze tijdig is opgezegd (de verhuurder moet de huurder niet langer dan drie maanden en uiterlijk één maand voordat de termijn verstrijkt informeren dat de huur eindigt).  De tijdelijke huurovereenkomst mag niet worden verlengd met nogmaals een bepaalde tijd;
 • wanneer de huurder niet meer tot de doelgroep behoort waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.

Let op: Gaat het om een huurovereenkomst die is aangegaan voor een gezin, dan moet de verhuurder wel aannemelijk maken dat er passende woonruimte beschikbaar is.

De verhuurder mag één keer per 12 maanden de huur verhogen. Meestal per 1 juli. Voor de hoogte van de verhoging wordt er onderscheid gemaakt tussen niet-geliberaliseerde woningen (sociale huurwoningen) en geliberaliseerde woningen (vrije sector woningen).

Bij geliberaliseerde woningen hangt de huurverhoging af van wat er in de huurovereenkomst is afgesproken. Wanneer er niets is afgesproken, dan kan de verhuurder de huur verhogen door aan u een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden met daarin een nieuwe huurprijs. Gaat u daar niet mee akkoord, dan kan de verhuurder alleen beëindiging van de huidige huurovereenkomst via een rechter afdwingen. De verhuurder kan de rechter vragen of het gedane voorstel redelijk is. Gaat de rechter hierin mee, dan moet u de woning verlaten. Wanneer de rechter het voorstel niet redelijk vindt, dan blijft de huidige huurovereenkomst en huurprijs van kracht.

Bij niet-geliberaliseerde woningen mag de huur maximaal 3,9% tot 5,4% verhoogd worden. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Wanneer u een sociale huurwoning huurt, kunt u bij de verhuurder een bezwaar indienen. U moet dan in uw bezwaar aangegeven waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

Redenen van bezwaar kunnen zijn:

 • het voorstel van huurverhoging is te laat;
 • de voorgestelde verhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan;
 • de inhoud van het voorstel tot huurverhoging bevat onjuistheden;
 • de maximale huurgrens wordt overschreden;

Let op: u kunt geen bezwaar indienen vanwege achterstallig onderhoud of gebreken. Hiervoor kunt u de gebrekenprocedure bij de Huurcommissie volgen.

De verhuurder mag uw bezwaar niet zelf ongegrond verklaren. Komen u en de verhuurder er niet uit, dan moet uw verhuurder het bezwaar binnen zes maanden voorleggen aan de Huurcommissie.

De huurprijzen van sociale huurwoningen zijn verbonden aan een puntenaantal. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de huurprijs mag zijn. De maximale huurprijs wordt berekend aan de hand van het puntensysteem. Dit wordt ook wel het “woningwaarderingsstelsel” genoemd. De punten worden verdeeld over elk onderdeel van een woning (bijvoorbeeld oppervlakte, apart toilet, energiezuinigheid). Het totaal aantal punten geeft vervolgens de maximale huurprijs van de woning weer. Het totaal aantal punten en bijbehorende maximale huurprijs staan vastgelegd in tabellen.

In de vrije sector geldt geen maximale huurprijs. De huurprijs wordt bepaald door de verhuurder en de huurder. Wel heeft de huurder in de vrije sector net zoals de sociale sector de mogelijkheid om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Sinds 1 juli 2016 zijn de regels hierover gewijzigd. De huurder kan nu tot zes maanden na afloop van het tijdelijke huurcontract de huurprijs laten toetsen.

Op grond van de wet is de verhuurder verplicht om gebreken te herstellen. Hiervoor moet de huurder de verhuurder wel schriftelijk op de hoogte stellen van de gebreken. De huurder moet de verhuurder een redelijk termijn geven voor herstel. Als redelijke termijn wordt zes weken gehanteerd. Mocht de verhuurder binnen de gestelde termijn geen actie hebben ondernomen, dan kan de huurder zelf herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren. De redelijke kosten hiervan kan de huurder met de huurprijs verrekenen.

Als huurder heeft u ook de mogelijkheid om een huurverlaging aan te vragen via de rechter. Dit moet wel van tevoren worden aangegeven aan de verhuurder.

Bij sociale huur kan men huurverlaging aanvragen via de Huurcommissie. Dit moet binnen zes maanden na melding van de gebreken aan de verhuurder.

De koopovereenkomst is definitief zodra koper én verkoper hun handtekening onder de koopovereenkomst hebben gezet. Voor de koop van een woning is hiervoor vereist dat de overeenkomst op papier staat.

Vaak wordt er gesproken over een ‘voorlopige’ koopovereenkomst. Dit betekent niet dat de overeenkomst nog voorlopig is. Dit wordt enkel zo genoemd omdat u nog niet direct eigenaar bent van de woning als u uw handtekening heeft gezet. Een woning wordt pas uw eigendom wanneer de transportakte bij de notaris is opgemaakt. Dit gebeurt vaak later dan de (ver)koop van de woning. Dit geeft de verkoper de tijd om een andere woning te zoeken en te verhuizen en de koper de tijd om de eerdere woning te verkopen. Pas vanaf het transport bij de notaris is de koper eigenaar van de gekochte woning.

Allereerst moet u het gebrek zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij de verkoper en de verkoper vragen binnen een redelijke termijn het gebrek te herstellen of de kosten van het herstel te vergoeden. U kunt dit het beste schriftelijk doen, per aangetekende brief. Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat u de verkoper heeft gewezen op de gebreken. U moet vervolgens wel de gestelde termijn afwachten. Pas daarna kunt u het gebrek (laten) herstellen en de herstelkosten (proberen te) verhalen op de verkoper. Om daarbij een kans van slagen te hebben is het wel nodig om later te kunnen bewijzen dat er sprake was van een gebrek en dat de verkoper daarvoor aansprakelijk is. Dat bewijs kan geleverd worden met een rapport van een onafhankelijke bouwkundige waarin dit wordt vastgesteld.

Nee, de verkoper is zelfs in de meeste gevallen niet aansprakelijk. In de meest voorkomende koopovereenkomst, namelijk die van de NVM, staat dat alle zichtbare en onzichtbare gebreken voor rekening en risico van de koper komen. Het is daarom belangrijk dat wanneer u een huis wilt kopen u goed onderzoek verricht. Dat kunt u doen door het inschakelen van een onafhankelijke bouwkundige, die een rapport kan opstellen.

De verkoper is wel aansprakelijk voor gebreken waarvan de verkoper vóór de aankoop uitdrukkelijk heeft gezegd dat deze er niet zouden zijn. De koper moet dan wel bewijzen dat de verkoper dit heeft gezegd.

De verkoper is ook aansprakelijk voor gebreken aan de woning waardoor de woning niet ‘normaal’ kan worden gebruikt. In de praktijk wordt dit alleen bij zeer ernstige gebreken aangenomen, zodat ook op deze grond de verkoper maar zelden kan worden aangesproken.

Als men verschillende woningen in één gebouw aan verschillende personen wil verkopen, moet de notaris worden gevraagd om het gebouw op te splitsen in verschillende appartementen. De koper wordt dan mede-eigenaar van het hele gebouw en krijgt dan een uitsluitend recht op gebruik van de ruimte binnen ‘zijn’ woning, terwijl andere delen van het gebouw zoals de hal, de lift, maar bijvoorbeeld ook de buitenmuren, bestemd zijn voor gebruik door alle appartementseigenaren. De kosten voor het onderhoud van de gezamenlijke delen moet door de gezamenlijke eigenaren worden bekostigd. De afspraken hierover worden vaak vastgelegd in een splitsingsakte. Mocht er een splitsingsakte zijn, dan is het verstandig om dit goed door te nemen.

Voor de uitvoering van het beheer en het gezamenlijk onderhoud zijn alle eigenaren van een appartementsrecht binnen het gebouw verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het bestuur daarvan regelt de dagelijkse gang van zaken. Via stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben de eigenaren uiteindelijk het laatste woord. Het dagelijkse beheer wordt vaak uitbesteed aan een professionele VvE-beheerder. Als men een appartement(srecht) koopt moet men daarom rekening houden met het aandeel in de algemene kosten, de VvE-bijdrage. Het onderhoud aan het gebouw wordt dan vanuit de VvE geregeld.

Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen u en een reisorganisator. U betaalt de reisorganisator voor een reis die hij van tevoren heeft georganiseerd. De reis omvat een overnachting (of ten minste een etmaal) en minimaal twee verschillende diensten:

 • vervoer, bijvoorbeeld een vlucht of treinreis;
 • verblijf, bijvoorbeeld een hotel of appartement;
 • huurauto's of de huur van andere gemotoriseerde voertuigen;
 • eventuele andere toeristische diensten die minimaal 25% van de reis uitmaken, bijvoorbeeld concertkaarten, toegangskaarten, excursies, etc.

Zo maken bijvoorbeeld een vlucht van €200 en een concertticket van €75 samen een pakketreis / reisovereenkomst.

Tegenwoordig hoeft u niet meer naar een reisbureau om een reisovereenkomst af te sluiten. Als u op dezelfde site meerdere diensten afneemt, zoals een vlucht en een hotel, heeft u ná 1 juli 2018 ook een reisovereenkomst gesloten. Dit is belangrijk omdat een reisorganisator bepaalde rechten en plichten heeft tegenover de reiziger.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Als u bij een internetboeking (al dan niet per ongeluk) op akkoord klikt, is er een reisovereenkomst tot stand gekomen. Vaak wordt deze boeking direct per e-mail bevestigd.

Het is mogelijk om een reisovereenkomst te annuleren, alleen kan dit vaak niet kosteloos. Mocht u een annuleringsverzekering hebben afgesloten, dan kan het zijn dat de kosten voor het annuleren worden gedekt door de annuleringsverzekering. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de reden van annuleren.

Hoe hoog de annuleringskosten zijn, is afhankelijk van het moment waarop u de reis annuleert. In de ANVR-voorwaarden is hierover de volgende regeling opgenomen:

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%;
 • Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering van de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering van de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Veel reisorganisaties hanteren een vergelijkbare regeling. Deze regeling is te vinden in de algemene voorwaarden.

Dat is afhankelijk van het soort wijziging. Wanneer het een ingrijpende wijziging betreft dan mag u de wijziging afwijzen. U moet dan denken aan het aanbieden van een compleet andere accommodatie.

Wanneer het een kleine wijziging betreft, mag u dit alleen afwijzen wanneer het voor u erg nadelige gevolgen heeft. Bij een kleine wijziging moet u denken aan een wijziging in de vertrektijd.

De reisorganisator kan tot slot de prijs wijzigen. Zij mogen bepaalde kosten (zoals vervoerskosten, heffingen en wisselkoersen) tot twintig dagen voor vertrek doorberekenen in de prijs.

Mocht u het niet eens zijn met een wijziging en deze dan ook niet accepteren, dan mag de reisorganisator de overeenkomst met u opzeggen. U kunt dan uw reissom terugvragen.

Wanneer de reis niet overeenkomt met de verwachtingen die u daarvan, op grond van de informatie die de reisorganisatie u heeft gegeven, mocht hebben, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

Het is daarbij belangrijk dat u ter plekke, schriftelijk, klaagt bij de reisleiding. De reisleiding moet proberen de klachten ter plekke te verhelpen.

Mochten er geen alternatieven aangeboden worden, dan kunt u achteraf een verzoek om schadevergoeding indienen bij de reisorganisatie. Zij zijn enkel aansprakelijk voor schade die daadwerkelijk te wijten is aan de reisorganisatie of aan door hen ingeschakelde hulppersonen (reisleiders, vervoerders etc.).

Als de reisorganisatie geen schadevergoeding wil toekennen is het in sommige gevallen mogelijk de zaak voor te leggen aan een Geschillencommissie. Dit kan alleen als de reisorganisatie bij de Geschillencommissie Reizen is aangesloten. Of dit het geval is, wordt in de algemene voorwaarden aangegeven.

De huurprijzen van sociale huurwoningen zijn verbonden aan een puntenaantal. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de huurprijs mag zijn. Het totaal aantal punten en bijbehorende maximale huurprijs voor een sociale huurwoning zijn vastgelegd in tabellen. U kunt zelf het puntenaantal en de maximale huurprijs van uw zelfstandige woning uitrekenen met de huurprijscheck op www.huurcommissie.nl.

In de vrije sector geldt geen maximale huurprijs. De huurprijs wordt bepaald door de verhuurder.

Een consumentenkoop is een koop die u heeft gesloten als privé persoon bij een bedrijf. Wanneer u als privé persoon bij een andere privé persoon iets koopt is dit geen consumentenkoop.

Bij start van de huurovereenkomst stelt u samen met de huurder een inspectierapport op. Een model van dit inspectierapport kunt u vinden op www.roz.nl. In het rapport noteert u per ruimte de eventuele gebreken. Het inspectierapport moet voldoende specifiek zijn. Een algemene opmerking dat het gehuurde in goede staat is volstaat niet.

Het is verstandig om tijdens de inspectie foto’s te maken van het gehuurde. De foto’s voegt u bij het rapport. Stelt u bij aanvang van de huurovereenkomst geen inspectierapport op dan wordt aangenomen dat de woning bij einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat is als bij aanvang van de huur.

Dit ligt er aan of hier afspraken over gemaakt zijn. Een voorbeeld van een afspraak is als erop de kassabon staat “ruilen binnen 14 dagen”. In dat geval kunt u het product ruilen of terugbrengen. Zijn er geen afspraken gemaakt dan is dit lastiger. Wanneer u dan wilt ruilen moet er iets mis zijn met het product. Anders dan bij een koop via internet heeft u bij de winkel namelijk geen wettelijk bedenktijd. U zit direct vast aan de koop.

Als eerste moet u uw klacht direct melden bij de verkoper en hem vragen om een oplossing. Doet hij dit niet dan is het raadzaam hem schriftelijk een termijn te stellen waarbinnen u om een oplossing vraagt. Blijft een oplossing uit meld het geschil dan op uw rechtsbijstandverzekering.

Het is belangrijk als er geschatte meterstanden op uw jaarrekening staan om deze te vergelijken met de werkelijke standen op uw meter. Bij een groot verschil kunt u namelijk alsnog de werkelijke meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier en verzoeken om een correctie van uw jaarafrekening. Als u niets doorgeeft, dan moet u betalen op basis van de geschatte meterstanden. Op de eerstvolgende jaarafrekening met alsnog de daadwerkelijke meterstanden vindt dan vervolgens een verrekening plaats met de eerder te hoog of te laag geschatte meterstanden.

Een voorschot is een vooruitbetaling, waarmee u maandelijks alvast een deel van uw jaarrekening betaalt. Eenmaal per jaar ontvangt een jaarafrekening, omdat pas achteraf is vast te stellen hoeveel u daadwerkelijk aan energie heeft verbruikt. Dit verbruik wordt op de jaarafrekening bij u in rekening gebracht op basis van de door u in uw overeenkomst met de energieleverancier overeengekomen tarieven. Op deze jaarafrekening worden de reeds door u vooruitbetaalde voorschotbedragen in mindering gebracht.

In principe niet. De gesloten koop kunt u niet zonder meer ontbinden. U heeft geen bedenktermijn of zichttermijn. Dit kan anders komen te liggen wanneer het product niet goed is. In dat geval zal eerst gekeken worden naar herstel/ vervanging van het product. Lukt dit niet of kan dit niet dan pas maakt u aanspraak op ontbinding.

De kale huurprijs van een sociale huurwoning mag jaarlijks maximaal verhoogd worden met het door de minister vastgestelde percentage. Dit percentage kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

U mag de kale huurprijs één keer per jaar verhogen. Meestal gebeurt dit per 1 juli.

Of sprake is van vrije sector of sociale huur hangt af van de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst. De liberalisatiegrens wordt jaarlijks vastgesteld. U kunt deze grens vinden op: www.rijksoverheid.nl.

De wetgever heeft voor de koop op afstand speciale regels opgesteld. Zo moet de verkoper bij een koop op afstand op een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie aan de koper verstrekken:

 • de voornaamste kenmerken van de zaak of dienst;
 • zijn eigen gegevens: zoals de bedrijfsnaam, het bezoekadres van het bedrijf, het telefoon- en faxnummer en het e-mailadres;
 • de totale prijs (waaronder dus ook de verzendkosten);
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering;
 • wanneer er een bedenktermijn bestaat, de termijn waarbinnen het product kan worden geretourneerd. De verkoper moet u ook een modelformulier voor ontbinding verstrekken.

Heeft u op of na 1 juli 2016 een tijdelijke huurovereenkomst gesloten van maximaal twee jaar (zelfstandige woning) of maximaal vijf jaar (onzelfstandige woning)? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van de overeengekomen huurperiode. U moet dit dan wel minimaal één en maximaal drie maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder bevestigen.

Heeft u een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan twee jaar (zelfstandige woning) of vijf jaar (onzelfstandige woning), of een huurcontract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2016? Dan heeft u geen tijdelijk contract. De huur eindigt dan niet automatisch. Als verhuurder kunt u de huur dan alleen opzeggen als sprake is van één van de in wet genoemde opzeggingsgronden.

Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud komen voor rekening van de verhuurder. Wie precies voor welke reparaties verantwoordelijk is staat in het Besluit kleine herstellingen. In de huurovereenkomst kan hier niet vanaf worden geweken ten nadele van de huurder. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de huurder verplicht is tot herstellingen van kleine gebreken waaraan lage kosten aan verbonden zijn. Denk hierbij aan het ontluchten van de CV ketel, vervangen van kraanleertjes, onderhoud van de tuin etc. Deze onderhoudsplichten staan opgenomen in het “Besluit kleine herstellingen”.

Voor de verhuurder geldt dat hij verantwoordelijk is voor groot onderhoud aan de woningen en het herstellen van gebreken die het dagelijks woongenot van de huurder frustreren. Denk hierbij aan het oplossen van lekkages, vochtproblemen, etc.

Het is mogelijk dat verhuurder en huurder een afwijkende verdeling van de onderhoudsverplichtingen opnemen in het huurcontract.

Dit hangt af van het soort spookfactuur dat heeft ontvangen.

1. Een factuur dat een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst blijkt te zijn. Als u de kleine lettertjes goed leest gaat het om een aanbieding waar u akkoord mee kunt gaan.
U hoeft niets te doen. Er is geen sprake van een overeenkomst en u hoeft niet te betalen.

2. Een factuur voor het leveren van goederen of diensten zonder dat u opdracht heeft verstrekt. Hierbij is het van belang om te kijken of de afzender een rechtsgrond heeft om betaling te vorderen; een overeenkomst. De afzender is verplicht om bewijs van deze overeenkomst te verstrekken.
Vraag de afzender om bewijs van de overeenkomst. Zonder dit bewijs hoeft u de vordering niet te betalen.

Letselschade

Univé Rechtshulp werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) en de Procesgang Licht Letsel (PLL). Meer over deze gedragscodes kunt u vinden op de website van de De Letselschade Raad.

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dat is schade zoals pijn, leed, verdriet en minder levensvreugde. Bij letselschade kunt u dus recht hebben op een vergoeding van materiële schade én smartengeld.

Dit verschilt per zaak en hangt onder andere af van hoe snel u herstelt. De schade kan namelijk pas volledig worden vastgesteld en verhaald als u bent hersteld. Ook speelt mee hoe snel alle informatie beschikbaar is en hoe snel de andere partij de aansprakelijkheid en schade erkent.

Letselschade is schade die u oploopt bij een ongeval. Bijvoorbeeld door een ongeluk in het verkeer, op het werk of een hondenbeet. Het gaat hierbij om zowel lichamelijke als geestelijke schade. Letselschade zorgt vaak voor extra kosten. De kosten van deze schade kunnen we gratis voor u verhalen.

Er kunnen door letselschade allerlei soorten kosten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • materiële schade (fiets, auto, spullen in de auto, kleding, helm, horloge, telefoon, etc.)

 • reis- en verblijfkosten

 • medische kosten; voor zover deze niet (volledig) door uw zorgverzekeraar worden vergoed 

 • verlies van inkomen omdat u niet kunt werken

 • studievertraging

Wanneer u letselschade heeft waar iemand anders verantwoordelijk voor is, wordt deze schade door de tegenpartij vergoed. Dat geldt ook voor de kosten van de juridische hulp die wij u bieden. Op die manier kunnen wij letselschade gratis verhalen