Ga naar inhoud

Solvency II bij Univé

De Europese Unie werkt aan een beter toezicht op verzekeraars, zodat verzekeraars niet te veel risico nemen en de klant beschermd blijft. Dit doet de Europese Unie met wetten en regels waar verzekeraars zich aan moeten houden: het Solvency II-toezichtraamwerk (zie de toelichting onderin dit scherm).

Solvabiliteitsnorm

Onderdeel van het toezichtraamwerk is de solvabiliteitsnorm. De solvabiliteitsnorm drukt uit hoeveel eigen vermogen er aanwezig moet zijn om risico’s af te dekken. De norm is gebaseerd op de specifieke risico’s die een verzekeraar neemt, zoals de soorten verzekeringen, de soorten beleggingen en andere kenmerken, en risico’s waar een verzekeraar mee te maken kan krijgen.

Solvabiliteit Univé in 2021

De solvabiliteitsratio van Univé Groep is in 2021 toegenomen naar 353% (2020: 350%). Dit is met name het gevolg van een (sterke) toename van het in aanmerking komend eigen vermogen bij een hogere solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR). De interne doelsolvabiliteitsnorm van Univé Groep is vastgesteld op een SCR-ratio van 200%. Dit betekent dat Univé Groep over een solide vermogens- en solvabiliteitspositie beschikt. Univé Groep moest per einde 2021 minimaal over € 232 miljoen aan eigen vermogen beschikken om de risico’s af te dekken volgens de solvabiliteitsnorm van de Europese toezichthouder. De interne norm van Univé is € 464 miljoen (het dubbele van de norm van de toezichthouder). Het werkelijke eigen vermogen was aanmerkelijk hoger: € 822 miljoen (31 december 2021).

Waarom heeft Univé zo’n goede solvabiliteit?

Univé hecht veel waarde aan een goede solvabiliteit, omdat we hiermee de continuïteit van onze organisatie in het belang van onze leden nog beter waarborgen en gezond houden. Omdat Univé een Coöperatie is en geen aandeelhouders heeft, kunnen wij via uitgifte van eigen aandelen geen eigen vermogen genereren. Daarom hebben we voor Univé een eigen solvabiliteitsnorm vastgesteld, die een stuk hoger is dan de norm die de toezichthouder aanhoudt en ook hoger ligt dan bij sommige andere verzekeraars.

Univé gebruikt haar vermogen onder andere om volop te investeren in de waarde creatie van ons coöperatief DNA, voor onze leden, medewerkers én voor onze samenleving. Vanuit onze strategie van voorkomen, beperken en verzekeren bieden we onze leden de zekerheid dat zij op ons terug kunnen vallen op de momenten die er voor hun toe doen. We investeren o.a. in innovatie en verbeteren daarmee onze producten, diensten en systemen. Zoals preventie- en adviesdiensten en andere slimme dienstverleningsconcepten. Ook investeert Univé fors in digitalisering van systemen en processen. Lees hier hoe we werken aan vernieuwing.

Wat betekent dit voor onze leden?

De Univé Groep heeft over het afgelopen jaar een zeer goed resultaat laten zien: de nettowinst bedroeg € 60 miljoen met een Solvency Capital Requirement ratio van 353%. Dit maakt dat de Univé Groep gezond en robuust is. Dankzij het goede beursklimaat hebben onze beleggingen voor een belangrijk deel bijgedragen aan het goede resultaat. Evenals de verminderde schadelast van vooral onze autoschadeverzekeringen. Dit laatste heeft ons doen besluiten om vanuit onze doelbestemming, de tijdelijke korting die we in 2021 voor de autopremie voor onze leden hebben doorgevoerd, ook in 2022 voort te zetten.

Solvency-verslagen Univé

Het Solvency II-toezichtraamwerk

Het doel van het Solvency II-toezichtraamwerk is dat de verzekeraars zichzelf, en daarmee hun klanten, voldoende beschermen tegen risico’s. Zoals tegenvallende beleggingsresultaten, een economische crisis of extreme schadeclaims na een natuurramp. Maar ook tegen slechte bedrijfsvoering of andere zaken die negatieve gevolgen kunnen hebben.

Het Solvency II-toezichtraamwerk bestaat uit de volgende drie pilaren die onderling samenhangen:

Pilaar 1: Eisen en methodes voor het in kaart brengen van risico’s die je kunt uitdrukken in kapitaal (bijvoorbeeld schulden en beleggingen) en eisen voor het eigen vermogen dat Univé moet hebben om de risico’s af te dekken.

Pilaar 2: Eisen en methodes voor het risicomanagement en de bedrijfsvoering van de verzekeraar.

Pilaar 3: Eisen en methodes voor het publiceren van informatie, en het rapporteren aan de Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank controleert of Univé en andere Nederlandse verzekeraars zich houden aan de eisen en of ze de methodes goed toepassen. Meer over het Solvency II-toezichtraamwerk leest u op deze pagina van de Nederlandsche Bank.