Ga naar inhoud

9 maart 2017

Samen werken aan zorg op maat in West-Friesland

Bewoners van West-Friesland hebben tijdens een bijeenkomst eigen ervaringen, behoeften en ideeën voor zorg en welzijn in West-Friesland in kaart gebracht. De resultaten worden gedeeld met zorgaanbieders en zorgverzekeraars om zo bij te dragen aan zorg zoals de West-Friese burger het wil.

De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van het  Burgerinitiatief 'Zorg zoals de West-Fries het wil', Coöperatie VGZ (waar Univé Zorg onderdeel van uitmaakt) en Univé. Het is de eerste keer dat deze partijen op deze manier gezamenlijk co-creatie met de burger gebruiken om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Zowel deelnemers als organisatie zijn erg blij met zowel de werkwijze als de uitkomsten.

Bijzondere regio

Cijfers laten zien dat West-Friezen minder van de zorg gebruikmaken dan inwoners van veel andere regio's. VGZ en Univé willen graag beter begrijpen hoe dat kan.. Mogelijk leidt dit tot inzichten die ook elders in het land toepasbaar zijn. Tegelijkertijd staan zorg en welzijn in deze regio door vergrijzing van zowel bevolking als zorgpersoneel ook voor toekomstige uitdagingen. De ervaringen uit de bijeenkomst worden gebruikt om te onderzoeken hoe nu en in de toekomst meer ingespeeld kan worden op de specifieke beleving en behoefte aan zorg in West-Friesland.

Ouderenzorg en huisartsenzorg

De bijeenkomst vond maandag 6 maart plaats in het Univé kantoor in Medemblik. Er namen ruim 20 burgers deel. In twee werkgroepen werd een verkenning gedaan naar ideeën om de ouderenzorg en de huisartsenzorg aan te laten aansluiten op de behoeften in de regio.

Burgerinitiatief 

"We zijn heel blij met dit bereikte resultaat. We hebben kunnen laten zien dat de West-Fries om een andere aanpak vraagt. Het valt de coöperaties VGZ en Univé te prijzen dat ze dit signaal serieus oppakken", aldus het Burgerinitiatief 'Zorg zoals de West-Fries het wil'.

Coöperatie VGZ 

Leonie Voragen van Coöperatie VGZ: “We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van patiënten en verzekerden. Door actief het gesprek met ze aan te gaan, krijgen we veel beter zich op de knelpunten die mensen ervaren en de ideeën die ze hebben voor mogelijke oplossingen.”

Univé

“Deze manier van samenwerking met burgers past heel erg bij de manier waarop wij invulling geven aan onze merkwaarden 'dichtbij' en 'samen'. Samen met de gemeenschap zoeken naar verbeteringen. Mogelijk kunnen we dit in meer regio's doen", zegt Angelique Holtman van Univé.

Vervolg 

De ideeën die nu verder worden onderzocht op haalbaarheid zijn onder meer: het versterken van netwerken voor ouderen. Dit kan bijvoorbeeld door het vergroten van het aantal contacten voor henzelf, maar ook via samenwerking tussen de zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Een ander voorbeeld is het bieden van meer duidelijkheid en voorlichting over de rol van de huisarts en voor welke zorgvragen men daar wel en niet  terecht kan. De opgehaalde, meest kansrijke ideeën worden  gedeeld met zorgaanbieders in West-Friesland zodat deze ook in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden.

Deel dit bericht