Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Ziekte of gezondheidsklachten die u nu heeft of in het verleden heeft gehad, moet u altijd melden bij het invullen van de digitale gezondheidsverklaring. ReMedicalGroup, een door Univé ingeschakelde onafhankelijke deskundige, beoordeelt of dit invloed heeft op uw verzekering. Lees meer over de gezondheidsverklaring.

Als u door ziekte uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, vragen wij onze medisch adviseur om uw situatie te onderzoeken. Afhankelijk van uw situatie kunnen we ook medische informatie opvragen of andere deskundigen inschakelen. Deze deskundigen werken bij Univé of worden door ons ingehuurd. De informatie die wij van deze deskundigen krijgen, gebruiken we alleen om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Als wij dit hebben vastgesteld, geven wij dit aan u door. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering.

U ontvangt arbeidsongeschiktheidsuitkering als u uw werk voor minimaal 25% niet meer kunt doen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het vastgestelde arbeidsongeschiktheids-percentage.

U ontvangt de uitkering vanaf het moment dat de eigenrisicoperiode is afgelopen.

Op de uitkering houden wij de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. De AOV-uitkering stopt als u weer beter bent of minder dan 25% arbeidsongeschikt bent.

Of u een uitkering ontvangt, is afhankelijk van hoeveel procent van uw werk u niet meer kunt doen. De hoogte van uw ziektepercentage wordt vastgesteld door onze medisch adviseur, eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen. Aan de hand van uw ziektepercentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen. In de polisvoorwaarden vindt u de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages en de praktijkvoorbeelden.

Als u uw werk nog gewoon kunt doen, kunt u een preventiecursus aanvragen als deze een duidelijke relatie heeft met het voorkómen van ziekte of ongevallen. Stuurt u hiervoor een mail naar aovclaim@unive.nl. Geef in de mail aan welke cursus u wilt volgen, waarom en wat deze kost. Vermeld ook uw polisnummer, uw naam en uw adresgegevens. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden.

De premie die u betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar. Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u de premie grotendeels aftrekken onder de noemer "Uitgaven voor inkomensvoorzieningen". We noemen de premie die u voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt daarom een brutopremie.

Ik wil mijn verzekerd bedrag op de AOV wijzigen, kan dit?
Ja, u kunt de verzekering maandelijks aanpassen. Op de pagina Klantenservice vindt u een overzicht van situaties die van invloed kunnen zijn op uw AOV. 

Heeft u uw AOV-polis afgesloten via een adviseur?
Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan u adviseren over de mogelijke consequenties van de door u gewenste aanpassing.

Heeft u uw AOV-polis online afgesloten?
Neem dan contact op met afdeling Acceptatie AOV, via inkomensverzekering@unive.nl of telefonisch via 0592-348 656.

Verhogen van de verzekerde bedragen
Houd er rekening mee dat u voor het verhogen van de uw verzekerde bedragen opnieuw telefonisch wordt benaderd door de ReMedicalGroup (RMG). Een medewerker van de RMG gaat uw gezondheidssituatie opnieuw beoordelen.

Verlagen van de verzekerde bedragen
Verlagen kan zonder medische waarborgen.

In de polisvoorwaarden (PDF) leest u het volledige overzicht van wat er wel en niet verzekerd is vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bekijk ook de algemene voorwaarden van Univé (PDF).

U vult een digitale gezondheidsverklaring in op een beveiligde webpagina. Als uw antwoorden daar aanleiding voor geven, neemt ReMedicalGroup, een door Univé ingeschakelde onafhankelijke deskundige, contact met u op om een vollediger beeld van uw gezondheid te krijgen. Lees meer over de gezondheidsverklaring.

U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Bent u het niet eens met het vastgestelde percentage? Dan kunt u op onze kosten een second opinion aanvragen.

Om de juiste hoogte van uw premie te bepalen is het belangrijk dat we eventuele gezondheidsrisico's goed in kunnen schatten. Informatie over uw gezondheid en leefstijl is daarbij van groot belang. De gezondheidsverklaring geeft inzicht in deze informatie. Meer informatie vindt u in de Brochure Gezondheidsverklaring.

De uitkering die u ontvangt is bruto. We houden namelijk loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

Sluit u online een arbeidsongeschiktheidsverzekering af?
Dan betaalt u naast de premie eenmalig afsluitkosten.

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten via een Univé-adviseur?
Dan betaalt u naast de premie en eenmalige afsluitkosten, ook advieskosten aan deze adviseur. De adviseur stelt op basis van een risico-inventarisatie een adviesrapport op.

U kunt de verzekering afsluiten vanaf 18 jaar en tot en met de leeftijd van 67 jaar. Voor een aantal beroepen kan een lagere leeftijdsgrens bij afsluiten van de verzekering gelden. Dat geldt met name voor fysiek zware beroepen.

Ja, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt altijd dekking als u vrijwilligerswerk uitvoert.

Als u zich bij ons ziek meldt, onderzoekt onze medisch adviseur uw situatie om te bepalen voor welk percentage u uw werk niet meer kunt doen. Dit gebeurt eventueel in samenspraak met externe, onafhankelijke medisch deskundigen. De hoogte van het vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering. Bekijk de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages in de polisvoorwaarden (PDF).

Op uw bruto-uitkering houden wij loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

De premie die u betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt de premie grotendeels aftrekken onder de noemer "Uitgave voor inkomensvoorzieningen". Daarom noemen we de premie die u betaalt een brutopremie.

Als er wijzigingen in uw situatie optreden, kan dit van invloed zijn op uw verzekering. Daarom vragen we u om ons zo spoedig mogelijk te laten weten als:

  • u van beroep verandert of uw werkzaamheden veranderen,
  • uw inkomen verandert,
  • u van plan bent uw bedrijf te gaan verkopen,
  • u (tijdelijk) stopt met het uitoefenen van uw beroep en/of bedrijf,
  • u langer dan zes maanden naar het buitenland gaat,
  • er bij u sprake is van faillissement, uitstel van betaling en/of schuldsanering,
  • u arbeidsongeschikt wordt,
  • u verhuist.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.