Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Bent u het niet eens met het vastgestelde percentage? Dan kunt u op onze kosten een second opinion aanvragen.

In hoofdstuk 1 en 2 van de polisvoorwaarden leest u het volledige overzicht van wat er wel en niet verzekerd is vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De uitkering die u ontvangt is bruto. We houden namelijk loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

De premie die u betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte Inkomstenbelasting kunt u de premie aftrekken onder de noemer ‘premiebetaling inkomensvoorziening’. Daarom noemen we de premie die u betaalt voor deze verzekering een brutopremie.

Als u hierdoor uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk bij ons ziek meldt. Samen met de schadebehandelaar van Univé bepaalt u – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. De hoogte van dit gezamenlijk vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering.

Als u voor minimaal 45% uw werk niet meer kunt doen, ontvangt u een uitkering. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het gezamenlijk vastgestelde percentage dat u uw werk niet meer kunt doen. Bekijk de praktijkvoorbeelden op deze pagina. U ontvangt de uitkering vanaf de tweede ziektemaand, de eerste maand is voor eigen risico. Op het bedrag dat u als uitkering op uw rekening ontvangt, hebben we loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. De uitkering stopt als u weer beter bent of als u de maximale uitkeringsperiode van twee jaar heeft bereikt.

Ziekte of gezondheidsklachten die u nu heeft of in het verleden heeft gehad, moet u altijd melden bij het invullen van de digitale gezondheidsverklaring. ReMedicalGroup, een door Univé ingeschakelde onafhankelijke deskundige, beoordeelt of dit invloed heeft op uw verzekering. Lees meer over de gezondheidsverklaring.

Als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen, ontvangt u een uitkering. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het gezamenlijk vastgestelde percentage dat u uw werk niet meer kunt doen. Bekijk de praktijkvoorbeelden in de polisvoorwaarden. U ontvangt de uitkering vanaf de tweede ziektemaand; de eerste maand is voor eigen risico. Op het bedrag dat u als uitkering op uw rekening ontvangt, hebben we loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. De uitkering stopt als u weer beter bent of als u de maximale uitkeringsperiode van twee jaar heeft bereikt.

Ja, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt altijd dekking als u vrijwilligerswerk uitvoert.

Als er wijzigingen in uw situatie optreden, kan dit van invloed zijn op uw verzekering. Daarom vragen we u om ons zo spoedig mogelijk te laten weten als:

  • u van beroep verandert of uw werkzaamheden veranderen,
  • uw inkomen verandert,
  • u van plan bent uw bedrijf te gaan verkopen,
  • u (tijdelijk) stopt met het uitoefenen van uw beroep en/of bedrijf,
  • u langer dan zes maanden naar het buitenland gaat,
  • er bij u sprake is van faillissement, uitstel van betaling en/of schuldsanering,
  • u arbeidsongeschikt wordt,
  • u verhuist.

Op uw bruto-uitkering houden wij loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt, is daardoor netto.

Als u zich bij ons ziek meldt, bepaalt u samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. De hoogte van dit gezamenlijk vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering. Bekijk de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages in de polisvoorwaarden.

U kunt de verzekering afsluiten vanaf 18 jaar en tot en met de leeftijd van 67 jaar. Voor een aantal beroepen kan een lagere leeftijdsgrens bij afsluiten van de verzekering gelden. Dat geldt met name voor fysiek zware beroepen.

Om de juiste hoogte van uw premie te bepalen is het belangrijk dat we eventuele gezondheidsrisico's goed in kunnen schatten. Informatie over uw gezondheid en leefstijl is daarbij van groot belang. De gezondheidsverklaring geeft inzicht in deze informatie. Meer informatie vindt u in de Brochure Gezondheidsverklaring.

De premie die u betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte Inkomstenbelasting kunt u de premie aftrekken onder de noemer ‘premiebetaling inkomensvoorziening’. Hierom noemen we de premie die u betaalt voor deze verzekering een brutopremie.

Naast de premie betaalt u advieskosten aan de adviseur. Deze verzekering kunt u alleen sluiten op basis van een risico-inventarisatie en advies door een Univé-adviseur. Neem contact met ons op voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Als u uw werk nog gewoon kunt doen, kunt u een preventiecursus aanvragen als deze een duidelijke relatie heeft met het voorkómen van ziekte of ongevallen. Stuurt u hiervoor een mail naar aovclaim@unive.nl. Geef in de mail aan welke cursus u wilt volgen, waarom en wat deze kost. Vermeld ook uw polisnummer, uw naam en uw adresgegevens. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden.

In de eerste plaats bepaalt u zelf of u uw werk als gevolg van ziekte of een ongeval niet of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren. U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Aan de hand van dit percentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen.

U vult een digitale gezondheidsverklaring in op een beveiligde webpagina. Als uw antwoorden daar aanleiding voor geven, neemt ReMedicalGroup, een door Univé ingeschakelde onafhankelijke deskundige, contact met u op om een vollediger beeld van uw gezondheid te krijgen. Lees meer over de gezondheidsverklaring.

Ja, u kunt de verzekering maandelijks aanpassen. Als u een wijziging in uw premiebedrag of in uw verzekerde bedrag wilt doorvoeren, kunt u dit telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Houdt er rekening mee dat u voor het verhogen van uw verzekerde bedrag opnieuw telefonisch contact met u wordt opgenomen door ReMedicalGroup. Zij gaan uw gezondheidssituatie opnieuw beoordelen.

Of u een uitkering ontvangt, is afhankelijk van hoeveel procent van uw werk u niet meer kunt doen. De hoogte van uw ziektepercentage stelt u samen met de schadebehandelaar van Univé vast, eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen. Aan de hand van uw ziektepercentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 25% uw werk niet meer kunt doen. In de polisvoorwaarden vindt u de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages en de praktijkvoorbeelden.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.