Stichting Univé Helpt

Strategie Univé

In 2016 heeft Univé haar strategie vastgelegd in het document “Terug naar de Kracht van Univé”. Hierin wordt beschreven dat Univé ooit als burgerinitiatief is gestart om gezamenlijk risico’s af te dekken waarbij naast het verzekeren met name ook het voorkomen en beperken van risico’s een belangrijke rol speelde. Door zich ook vandaag, als een gemeenschap van klanten en medewerkers, te richten op het voorkomen en beperken van risico’s kan Univé actief bijdragen aan het verlagen van de schadesom en daardoor de premies laag houden.

Naast de kernpropositie, verzekeren, wil Coöperatie Univé ook een maatschappelijke propositie, het zogenaamde Coöperatief Dividend, leveren gericht op het voorkomen en beperken van  gemeenschappelijke risico’s. Deze maatschappelijke propositie is daarmee gericht op de brede maatschappelijke gemeenschappen en daarmee nadrukkelijk ook op het ondersteunen van meer collectieve burgerinitiatieven gericht op het voorkomen en beperken van risico’s in lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld rondom de lokale vestigingen van Univé.

Herstructurering stichting

In het verlengde van de strategie van Univé en het Coöperatief Dividend vind er een herstructurering plaats van de Stichting Univé Helpt. Na deze herstructurering is de stichting  gericht op het stimuleren en faciliteren van initiatieven binnen lokale gemeenschappen welke tot doel hebben om de gemeenschappelijk ervaren alledaagse risico’s te (helpen) voorkomen en te beperken. Met deze herstructurering wordt het beleid, de samenstelling van het bestuur en de activiteiten aangepast.

Algemene gegevens

KvK-nummer 41022692
RSIN 007358404
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Univé Helpt
Statutaire zetel Zwolle
Bezoekadres Jan Bommerstraat 4, 9402 NR Assen
Postadres Postbus 15, 9400 AA Assen
Telefoonnummer 0592 334 944
E-mailadres univehelpt@unive.nl

Doel en beleid

Doelstelling volgens de statuten van de stichting na herstructurering;

 • De stichting tracht haar statutaire doel onder meer te bereiken door:
  • Het verlenen van financiële steun – in welke vorm dan ook – aan projecten en activiteiten die gericht zijn op, verband houden met of dienstig zijn aan het voorkomen en beperken van alledaagse risico’s voor groepen van personen;
  • Het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen in gevallen dat personen en instellingen door schade, ongeluk en/of andere onheil onvoorzien en onbedoeld in problemen komen waar de verzekeringen niet in voorzien; en
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De stichting heeft ten doel schenkingen vanuit de Univé Organisatie te ontvangen en deze in het kader van het algemeen nut zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden.
 • De stichting werkt samen met instanties binnen en buiten de Univé organisatie, alsmede met andere ANBI instellingen ten behoeve van het zo efficiënt en effectief mogelijk besteden van de ter beschikking gestelde middelen.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk en richt zich op het algemene nut en zal alles in het werk stellen om te bevorderen dat zij voldoet aan de criteria voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

In het publieke domein zien we dat de overheid aansluiting zoekt bij het toenemend zelf-organiserend vermogen van de samenleving en bewust en actief terug wil treden in het perspectief van de stijgende behoefte aan sociale binding. Er wordt zo ruimte gemaakt voor burgerinitiatieven waarbij de regie van de uitvoering ook bij de burgers ligt. Hierbij moeten de deelnemers/burgers ook echt zelf eigenaarschap gaan voelen en daarvoor moeten ze ook zelf kunnen mee-besluiten. Bij dergelijke initiatieven gaat het vaak om de lokale veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Het gaat hierbij dus veelal om het voorkomen en beperken van de alledaagse risico’s, tevens het domein van de Univé Organisatie. Vanuit haar coöperatieve grondslag onderschrijft Univé de waarde van lokale gemeenschapsvorming en burgerinitiatieven. De Stichting Univé Helpt wil deze initiatieven stimuleren door ze actief te ondersteunen.

Voor de selectie van de initiatieven die voor ondersteuning in aanmerking komen hanteert de stichting de volgende criteria:

 • Het initiatief is gericht op preventie en/of schadebeperking;
 • Het initiatief komt ten goede aan de lokale gemeenschap;
 • Het initiatief biedt een duurzame oplossing;
 • Het initiatief is praktisch, overzichtelijk, concreet en binnen 3 maanden te realiseren;
 • Het initiatief heeft een groot draagvlak binnen de lokale gemeenschap;
 • De bijdrage van de Stichting Univé Helpt draagt bij aan een aanzienlijke versnelling van de realisatie.

Naast de ondersteuning van de uitvoering van concrete initiatieven is er ook behoefte aan ondersteuning van het bij elkaar brengen, en verbonden houden, van de burgers die het initiatief nemen en/of willen nemen. Het gaat hierbij vaak om relatief simpele faciliteiten zoals het huren van een zaaltje of beschikbaar stellen van ruimte voor bijeenkomsten. Daarnaast hebben initiatiefnemers een podium nodig om het idee uit te dragen, bijvoorbeeld via de lokale pers of via een eigen internetsite.

Bestuur

Huidige Bestuurder

Naam Coöperatie Univé U.A.
Bezoekadres Jan Bommerstraat 4, 9402 NR Assen
Ingeschreven onder Kvk-nummer 05075986
Datum in functie 17-12-2004
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Beoogde Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van en/of namens:

 • De Raad van Bestuur van Coöperatie Univé U.A. ;
 • De ledenraad van Coöperatie Univé U.A. ;
 • Bestuursleden van de Regionale Univé ’s.

Na de herstructurering zal het bestuur als volgt worden samengesteld:

 • Namens de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé U.A.:
  • Pieter Borsboom, manager Merk & Communicatie.
 • Namens de Ledenraad van Coöperatie Univé U.A. :
  • Wilco van Schagen, tevens lid van de ledenraad van Univé Regio +.
 • Namens de bestuursleden van de Regionale Univé ’s:
  • Dennis Teijgeler, bestuurder van Univé Zuid-Holland.

Beloningsbeleid van de stichting

De bestuursleden van de stichting die vanuit een loondienstverhouding actief verbonden zijn aan een actieve entiteit binnen de Univé Organisatie ontvangen een beloning vanuit hun reguliere taak en geen aanvullende beloning vanuit de stichting.

De bestuursleden van de stichting die geen actieve loondienstverhouding hebben met Univé kunnen in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding en vacatiegeld voor de bijeenkomsten die zij bijwonen vanuit hun rol als bestuurslid van de stichting. Deze reiskosten- en vacatievergoeding is gelijk aan die van de leden van de Ledenraad van de Coöperatie Univé U.A. en bedraagt voor 2018 respectievelijk:

 • € 0,38 per kilometer;
 • € 244,12 per bijeenkomst.

Verslag en verantwoording

In afwachting van de herstructurering vinden er de laatste jaren geen activiteiten meer plaats binnen de stichting. Het bestuur heeft een beperkt budget beschikbaar gesteld voor MVO-activiteiten binnen de Coöperatie Univé U.A.

Een aanvraag doen?

Zodra de huidige herstructurering van de stichting is afgerond kunnen aanvragen voor ondersteuning worden ingediend bij het bestuur van de stichting. Op deze plaats zal dan een toelichting worden geplaatst over de voorwaarden voor ondersteuning en het proces voor het doen van aanvragen aan de stichting. De herstructurering zal naar verwachting voor het einde van het jaar 2019 gerealiseerd zijn. Voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar univehelpt@unive.nl.